Mobility

Délka trvání: 2 roky

Návrh projektu:

 • Poskytnutí institucionální podpory na mezinárodní spolupráci projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) se nesmí opakovat třikrát za sebou
 • Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.
 • Žádost společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho hlavního příjemce, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet větší počet spolupracujících instituc
Přehled vyhlášených výzev
 • Česko-Francouzské:
  • soutěžní lhůta začíná 15. 3. 2021 a končí 30. 6. 2021
 • Česko-Rakouské:
  • soutěžní lhůta začíná 15. 3. 2021 a končí 30. 4. 2021
 • Česko-Německé:
  • soutěžní lhůta začíná 1. 4. 2021 a končí 30. 6. 2021

 

1. Česko – Francouzské projekty: Financování

 • MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení (na výzvu je alokováno celkem 3 120 000,- Kč).
 • Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
 • Naopak není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 • V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí více spolupracujících institucí (tzn. vedle instituce uvedené v žádosti projektu jako „příjemce“ se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí i další spolupracující instituce v žádosti projektu uvedená jako „další účastník“), část 7 žádosti „Finanční plán“ musí být vyplněna zvlášť pro všechny spolupracující instituce. Výsledný „Rozpočet projektu“ je poté součtem „Finančních plánů“ jednotlivých účastníků projektu.

 

2. Česko – Rakouské projekty: Financování

 • MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení.
 • V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce.
 • Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám, přičemž maximální výše příspěvku, který poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční cesty, je stanovena na 7 000 Kč.
 • Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc.
 • V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1 000 Kč/den.

Seznam příloh potřebných k podání projektu

Metodický list Česko-Francouzské a Česko-Rakouské mobility
Česko-Německé mobility 2022
Česko-Německé mobility 2022 - formuláře k vyplnění
Čestné prohlášení mobility 2022
Česko-Francouzské mobility 2022 - formuláře k vyplnění
Česko-Rakouské mobility 2022 - formuláře k vyplnění