Výuka

Ústav chemie a biochemie zajištuje výuku studentů celé řady studijních oborů ve studijních programech tří fakult Mendelovy univerzity v Brně a aktivně se tak podílí na tvorbě profilu jejich absolventů.

Ústav zajištuje výuku studentů bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programů vysokoškolského studia. Pestrá paleta ústavem garantovaných studijních předmětů umožňuje studentům seznámit se na začátku svého studia s elementárními pojmy a dovednostmi obecné, anorganické, organické, analytické chemie a biochemie. Posléze mohou tyto základní vědomosti bohatě rozšířit absolvováním dalších specializovaných předmětů. Výuka je studentům prezentována formou odborné přednášky, semináře a praktického laboratorního cvičení. Laboratorní výuka studentů probíhá ve specializovaných laboratořích vybavených moderním zařízením, které zajištuje kvalitní výuku a zahrnuje i potřebné prvky bezpečnosti práce studenta.

Na Agronomické fakultě pracovníci ústavu vyučují studenty šesti bakalářských studijních programů a deseti studijních oborů, pěti navazujících magisterských studijních programů a sedmi studijních oborů. Na Lesnické a dřevařské fakultě vyučuje předměty šesti bakalářských studijních programů a sedmi studijních oborů. Na Zahradnické fakultě vyučuje studenty dvou studijních programů a tří studijních oborů. Kromě povinných a povinně volitelných předmětů zajišťuje také výuku osmi volitelných předmětů, které probíhají formou přednášek, seminářů a praktických laboratorních cvičení.

Ústav chemie a biochemie dále zabezpečuje výuku 31 předmětů pro obory doktorského studia a šest předmětů vyučuje v angličtině pro zahraniční studenty. V rámci doktorského studia na ústavu ročně úspěšně ukončuje studium několik studentů publikujících své výsledky v renomovaných impaktovaných časopisech. Tímto ústav udržitelným způsobem generuje vědeckou sílu, která nejen zůstává na ústavu a působí v pozici postdoktorandských vědeckých pracovníků, díky kterým se daří pokračovat v řešení výzkumných projektů a jejich udržitelnosti, ale také odchází na spolupracující zahraniční pracoviště.