Magisterské studium

Molekulární biologie a biotechnologie

Víme, že kvalitní vzdělání není jenom diplom.

Studijní program je zaměřen na aplikovanou genetiku a molekulární biologii mikroorganismů, rostlin a živočichů ve vztahu k biotechnologiím využitelným v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví, a péči o životní prostředí. Velká pozornost je věnována praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky a dovedností včetně moderních metod studia a editace genomu s cílem vybavit studenty znalostmi a dovednosti z oblasti molekulární biologie a biotechnologií mikroorganismů, rostlin a živočichů. V rámci studia máte na výběr dvě specializace, které se dělí na část rostlinnou a živočišnou (specializace Molekulární biologie a biotechnologie rostlin a Molekulární biologie a biotechnologie živočichů). Magisterské studium má standardní délku trvání dva roky a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.
 

Molekulární biologie a biotechnologie živočichů

Rozhodněte se pro specializaci Molekulární biologie a biotechnologie živočichů a získejte tak metodologické a technologické vzdělání v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky živočišných organismů.

Můžete se tak uplatnit ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, genových bankách, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie. Vybavíme vás vědomostmi a schopnostmi, které vám umožní efektivní vedení pracovního kolektivu.

Molekulární biologie a biotechnologie rostlin

Rozhodnete-li se pro specializaci Molekulární biologie a biotechnologie rostlin, získáte komplexní pohled
na procesy probíhající v rostlinném organismu od molekulární a buněčné úrovně po celistvý organismus. Velká pozornost je věnována praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky. Stanete se prakticky zaměřeným inženýrem s technickým a biologickým přehledem v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky.

Budete také vybaveni vědomostmi a schopnostmi, které vám umožní efektivní vedení pracovního kolektivu. Svoje znalosti a dovednosti z oblasti výzkumu rostlinných modelů a metod moderní genetické diagnostiky uplatníte zejména v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví či v péči o životní prostředí.

 

Co získá absolvent

 • komplexní pohled na procesy probíhající v rostlinném či živočišném organismu (na úrovních molekul, buněk, tkání/pletiv a celých organismů)
 • aktuální znalosti genetických mechanismů na molekulární a buněčné úrovni a schopnosti jejich uplatnění v moderních biotechnologiích u rostlin, mikroorganismů a živočichů
 •  znalosti a dovednosti z oblasti výzkumu rostlinných či živočišných modelů a metod moderní genetické diagnostiky využitelných i v různých oborech
 •  schopnost aplikace molekulárně genetických a genomických metod a přístupů včetně dovednosti bioinformatických analýz dat a práce s informačními databázemi
 • znalost a dovednost standardních i pokročilých postupů studia a editace genomu, proteomiky a metabolomiky (např. CRISPR, polymerázová řetězová reakce, hmotnostní spektrometrie)
 • schopnost aplikace poznatků genetiky, principů analýzy kvantitativních znaků a molekulární genetiky ve šlechtění a reprodukci zvířat
 • znalosti a dovednosti v oblasti molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • schopnost aplikovat poznatky biotechnologií ve výživě a krmení zvířat a v ochraně životního prostředí
 • schopnost zajišťovat bezpečnost potravinových zdrojů na základě analýzy alimentárního rizika
 • znalosti týkající se managementu výzkumu, vývoje a inovací
 • schopnost zajišťovat ve své specializaci odborné služby a poradenský servis
 • aktivní přístup, samostatnost a spolehlivost při řešení problémů
 • schopnost týmové práce
 • schopnost vedení týmu
 • dovednost řešit experimentální úkoly
 • jazykové dovednosti

 

Uplatnění absolventů

Absolventi našeho studijního programu získají praktické zaměření s technickým a biologickým přehledem v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky. Získané praktické dovednosti zahrnují moderní technologie s důrazem na praktickou uplatnitelnost výsledků. Absolvent je dále vybaven vědomostmi a schopnostmi, které mu umožňují efektivní vedení pracovního kolektivu.

Absolvent studijního programu se může uplatnit např. v těchto povoláních:

 • Zemědělský specialista
 • Učitel odborných předmětů střední školy
 • Vysokoškolský učitel
 • Vědecko-výzkumný pracovník
 • Aplikovaný molekulární biolog
 • Biotechnolog

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat tak titul Ph.D.

Předměty povinné a povinně volitelné

Předměty povinné

 • Pokročilé metody editace genomu
 • Programový seminář pro MBB III – VI
 • Zdravotní nezávadnost potravinových zdrojů
 • Bioinformatika
 • Imunologie
 • Management výzkumu, vývoje a inovací
 • Praxe diplomová
 • Mikrobiální ekologie a biotechnologie
 • Filozofie a etika
 • Biochemie rostlin
 • Genetika a genomika rostlin
 • Systémová biologie
 • Fyziologie růstu a vývoje
 • Molekulární fyziologie rostlin
 • Fyziologie abiotického stresu
 • Fyziologie biotického stresu
 • Rostlinné biotechnologie v praxi

Předměty povinně volitelné

 • Biologie rostlinných buněk a pletiv
 • Experimentální morfologie rostlin
 • Molekulární fylogenetika rostlin
 • Odborný anglický jazyk pro MBB
 • Biotechnologie dřevin
 • Hormonologie
 • Aplikovaná mykologie
 • Biologická a chemická ochrana rostlin
 • Molekulární markery ve šlechtění rostlin