Magisterské studium

Molekulární biologie a biotechnologii

Víme, že kvalitní vzdělání není jenom diplom.

Příslušnost studijního programu Molekulární biologie a biotechnologie k oboru vzdělávání Biologie je patrná nejen z názvu, ale především ze základního zaměření studijního programu na aplikovanou genetiku jako biologickou vědu a molekulární biologii ve vztahu k biotechnologiím. Komplexnost studijního programu příslušného k oboru vzdělávání Biologie je zajištěna strukturou povinných společných předmětů, na něž pak navazují předměty stanovené studijním plánem pro obě specializace oboru vzdělávání Biologie jako nauky o živé přírodě, tedy na část rostlinnou a živočišnou (specializace Molekulární biologie a biotechnologie rostlin a Molekulární biologie a biotechnologie živočichů). Příslušnost studijního programu k oboru vzdělávání Biologie pak v obou specializacích završují povinně volitelné předměty, které svým zaměřením spadají do jmenovaného oboru vzdělávání. Za všechny je možno uvést např. předměty Biologie rostlinných buněk a pletiv, Aplikovaná mykologie, Biologická a chemická ochrana rostlin, Biotechnologie ve výživě člověka, Biotechnologie v chovu a šlechtění zvířat apod.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je prakticky zaměřený inženýr s technickým a biologickým přehledem v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky. Praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy a moderní technologie ve zmíněných oborech s akcentem na moderní instrumentaci a praktickou uplatnitelnost výsledků. Absolvent je dále vybaven vědomostmi a schopnostmi, které mu umožňují efektivní vedení pracovního kolektivu.

Z obecných kompetencí získá absolvent studijního programu:

•             aktivní přístup, samostatnost a spolehlivost při řešení problémů
•             schopnost týmové práce
•             schopnost vedení týmu
•             dovednost řešit experimentální úkoly
•             jazykové dovednosti

Z oborově specifických získá absolvent studijního programu, poměrově dle specializace na rostlinné či živočišné organismy, tyto kompetence, dovednosti a znalosti:

•             komplexní pohled na procesy probíhající v rostlinném či živočišném organismu (na úrovních molekul, buněk, tkání/pletiv a celých organismů)

•             aktuální znalosti genetických mechanismů na molekulární a buněčné úrovni a schopnosti jejich uplatnění v moderních biotechnologiích u rostlin, mikroorganismů a živočichů

•             znalosti a dovednosti z oblasti výzkumu rostlinných či živočišných modelů a metod moderní genetické diagnostiky využitelných i v různých oborech

•             schopnost aplikace molekulárně genetických a genomických metod a přístupů včetně dovednosti bioinformatických analýz dat a práce s informačními databázemi

•             znalost a dovednost standardních i pokročilých postupů studia a editace genomu, proteomiky a metabolomiky (např. CRISPR, polymerázová řetězová reakce, hmotnostní spektrometrie)

•             schopnost aplikace poznatků genetiky, principů analýzy kvantitativních znaků a molekulární genetiky ve šlechtění a reprodukci zvířat

•             znalosti a dovednosti v oblasti molekulární biologie a biotechnologie rostlin
•             schopnost aplikovat poznatky biotechnologií ve výživě a krmení zvířat a v ochraně životního prostředí
•             schopnost zajišťovat bezpečnost potravinových zdrojů na základě analýzy alimentárního rizika
•             znalosti týkající se managementu výzkumu, vývoje a inovací
•             schopnost zajišťovat ve své specializaci odborné služby a poradenský servis

Uplatnění absolventů

Relevantní charakteristické profese pro specializaci Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
Absolvent studijního programu se může uplatnit např. v těchto povoláních:

•             Zemědělský specialista
•             Učitel odborných předmětů střední školy
•             Vysokoškolský učitel
•             Vědecko-výzkumný pracovník
•             Aplikovaný molekulární biolog
•             Biotechnolog

Relevantní charakteristické profese pro specializaci Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
Absolvent studijního programu se může uplatnit např. v těchto povoláních:

•             Zemědělský specialista
•             Učitel odborných předmětů střední školy
•             Vysokoškolský učitel
•             Vědecko-výzkumný pracovník
•             Aplikovaný molekulární biolog
•             Biotechnolog

Komplexní metodologické a technologické vzdělání v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky  umožňuje uplatnění absolventa studijního programu ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, genových bankách, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie.