Národní projekty

Na národní úrovni v rámci podávání projektových žádostí se nejčastěji zapojujeme do projektových výzev těchto grantových agentur: GAČR, NAZV, TAČR, AZV, MPO, MŽP, MV, IGA Mendelu

AZV ČR

1. Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.
Program: VES 2018
Číslo: NV18-06-00529
Poskytovatel: AZV ČR
Řešitel: Mgr. Jan Frič, Ph.D. FNUSA-ICRS
Období řešení projektu: 2018 – 2021

Zobrazit abstrakt projektu

Imunitní systém hraje klíčovou úlohu ve vývoji a kontrole sepse, avšak mechanismus buněčné disfunkce, selhání orgánů a smrt nejsou dostatečně pochopeny. Monocyty periferní krve jsou hlavním zdrojem efektorových molekul, které jsou úzce propojeny s rozvojem a klinickým výsledkem sepse.

Hlavním cílem projektu je pochopení nevysvětlených událostí v signalizaci monocytů během sepse, především spolupráce sítě klíčových transkripčních faktorů řídících funkce monocytů v sepsi. Použijeme nový model trojrozměrných plicních organoidů, ve kterém budeme zjistíme jak monocyty pacientů signalizují v kontextu plicní tkáně, která je běžným místem infekce a slouží jako rezervoár monocytů. Protože se sepsí spojené změny v monocytech mění množství metabolitů v krvi, použijeme také měření metabolitů k identifikaci nových biomarkerů mezi těkavými látkami séra pacientů. Výsledky projektu povedou k lepšímu pochopení procesů kontrolujících osud monocytů v septických stavech, a také možnost rychlé validace diagnostických znaků sepse.

GAČR

2. Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
Program: Standardní projekty
Číslo: 19-13628S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Zobrazit abstrakt projektu

Organofosforové sloučeniny jsou produkované jako bojové chemické látky nebo využívané jako insekticidy a způsobují život ohrožující intoxikace. Pro terapii intoxikací jsou používány reaktivátory acetylcholinesterasy (oximy), které jsou kauzálními antidoty daných intoxikací.

Současné klinicky používané a nadějné experimentální reaktivátory (tzv. kvarterní reaktivátory) však velmi omezeně prostupují do centrální nervové soustavy, kde také dochází k intoxikaci a nevratným změnám nervové tkáně. Z tohoto důvodu jsou vyvíjeny biokompatibilní přenašečové systémy, které mohou enkapsulovat molekuly reaktivátorů, přenést je do centrální nervové soustavy a následně uvolnit pro reaktivaci organofosforové intoxikace. Tento projekt je zaměřen reaktivátory acetylcholinesterasy enkapsulované pomocí apoferitinu a preklinický výzkum jejich biodostupnosti v centrálním nervovém systému.

3. Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce
Program: Standardní projekty
Číslo: 19-02108S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Zobrazit abstrakt projektu

Paperfluidická mikrofluidní analytická zařízení (?-PADs) výrazně rozšiřují možnosti rychlých, levných a přenosných analytických metod. Neinstrumentální detekce založená na odečítání vzdálenosti navyšuje uplatnitelnost ?-PADs především díky extrémně nízkým nákladům a jednoduchosti z důvodu absence nezbytné instrumentace. Selektivní reagencie musejí být imobilizovány na ?-PAD, aby bylo dosaženo vzniku ostrého rozhraní, které umožní detekci pomocí odečtu vzdálenosti. Avšak dosud je používáno pouze omezené množství takových reagencií. Tento projekt navrhuje nové způsoby imobilizace reagentů čímž rozšiřuje škálu aplikovatelných molekul. Je nevrženo využití elektrostatických interakcí mezi papírovým nosičem nesoucím iontový náboj a budou zkoumány další způsoby včetně imobilizace pomocí nano- nebo mikročástic. Nakonec, budou studovány možnosti integrované přípravy vzorku vhodné pro spojení s technologií ?-PADs využívající detekci založenou na odečtu vzdálenosti uplatnitelné pro analýzu biomolekul v různých typech matric.

4. Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti
Program: Standardní projekty
Číslo: 19-11528S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Zobrazit abstrakt projektu

Navrhovaný projekt se zabývá optimalizací a využitím techniky difúzního gradientu v tenkém filmu pro stanovení biologicky dostupných forem rtuti (Hg2+, CH3Hg+, C2H5Hg+, C6H5Hg+) v kontaminované půdě a vodním ekosystému (v lokalitě Jedová hora – Brdy, Česká republika) a posouzením schopnosti techniky difúzního gradientu v tenkém filmu předpovídat biologickou dostupnost rtuti pro zemědělsky významné plodiny i vodní rostliny. Mimoto bude v rámci projektu sledován vliv kyselých dešťů a půdních parametrů na transport mobilních forem rtuti z půd do rostlin a bude vyhodnocena kontaminace vodního ekosystému Záskalská, který se nachází na úpatí Jedové hory. Získané výsledky budou sloužit k lepšímu porozumění biologické akumulace rtuti v oblastech kontaminovaných rtutí.

5. Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti
Program: Standardní projekty
Číslo: 18-10251S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Období řešení projektu: 2018 – 2020

Zobrazit abstrakt projektu

V projektu bude studován metabolismus vybraných inhibitorů tyrosinkinas (TKIs, vandetanib, lenvatinib, cabozantinib). Cílem bude studium interakcí s biotransformačními enzymy z rodiny cytochromu P450, a to jak in vitro, tak in vivo. Detailní popis metabolismu těchto látek je zásadní pro pochopení nežádoucích účinků plynoucích z jejich užívání, ale také pro návrh nových léčebných protokolů využívajících ko-aplikaci TKIs s jinými cytostatiky. Pro zvýšení efektivity a selektivity bude testována enkapsulace TKIs do vybraných nanotransportérů, které budou povrchově modifikovány vybranými cílícími ligandy. V neposlední řadě budou na základě získaných informací pomocí výpočetní chemie a biologie navrženy a připraveny nové deriváty těchto léčiv a jejich protinádorová účinnost bude detailně testována. Navrhovaná studie rozšíří poznatky o vztahu mezi metabolismem studovaných TKIs a efektivitou léčby nádorových onemocnění. Poskytne navíc nové struktury s tyrosinkinasovou aktivitou a náhled možného využití pokročilých nanomateriálů pro zvýšení selektivity TKIs vůči nádorové tkáni.

MPO

6. Aplikační projekt TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Program: OP PIK
Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008833
Poskytovatel: MPO
Řešitel: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. – Mgr. Lenka Pokorná
Období řešení projektu: 2017 – 2020

Zobrazit abstrakt projektu

Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti humánní a veterinární medicíny.

Půjde o vývoj specializovaného software, high-tech automatizovaných zařízení, moderních technologií v laboratorní diagnostice a nových/inovovaných imunodiagnostických souprav.

V rámci realizace tohoto projektu bude u žadatele vytvořeno komplexní zázemí, které bude náležitě vybaveno potřebnými technickými a technologickými prostředky a také personálně.

Projekt nabídne tvorbu nových, jedinečných a inovativních řešení v laboratorní diagnostice. Realizací těchto nových řešení dojde k celkovému navýšení stávajícího spektra nabízených specializovaných přístrojů a služeb. Z pohledu funkčnosti, tak dojde k rozšíření využitelnosti těchto high-tech výrobků také pro novou oblast multiplexní analýzy a pro plně automatické zpracování odlišných typů vyráběných imunodiagnostických kitů.

MŠMT

7. Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Program: OP VVV – PAV
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314
Poskytovatel: MŠMT
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2022

Zobrazit abstrakt projektu

Projekt využívá multidisciplinárního přístupu pro návrh, vývoj a testování pokročilých nanomateriálů, především na bázi selenu, ale i ostatních kovů, polokovů a biomakromolekulárních materiálů, jako alternativ antibiotik. Vyvíjené nanomateriály budou aplikovány do tří oblastí s cílem akcelerovat jejich využití v zemědělské praxi. Budou testovány tak, aby došlo k validaci jejich aplikačního potenciálu, a to primárně ve veterinární medicíně a rostlinolékařství, kde bakteriální resistence přináší velké socioekonomické problémy. Projekt samotný obsahuje čtyři provázané výzkumné záměry:
• VZ1 Pokročilé nanomateriály a využití proteinových klecí pro jejich cílený transport
• VZ2 Využití pokročilých nanomateriálů v léčbě mastitid u hospodářských zvířat
• VZ3 Využití pokročilých nanomateriálů pro zajištění sterility a antimikrobiality krycích materiálů v zemědělské praxi
• VZ4 Využití pokročilých nanomateriálů k ošetření rostlin vůči bakteriálním kmenům Xanthomonas campestris pv. Campestris
Hlavním výstupem projektu budou na straně jedné publikace ve vysoce impaktovaných ISI indexovaných časopisech, kam budou směřovat veškeré prezentace výzkumné aktivity výzkumného záměru VZ1, a na straně druhé tři mezinárodní patentové přihlášky, které budou výstupem VZ2, VZ3 a VZ4. Konkrétně se bude jednat o výzkum a vývoj intramamární injekce jako ochrany vůči mastitidám (VZ2), sterilního krycího materiálu s antimikrobiálními vlastnostmi (VZ3) a prostředku pro ochranu rostlin (VZ4). Všechny tři výstupy směřují do oblasti zemědělské praxe, a jejich využití bude významným socioekonomickým přínosem v tomto odvětví.

TAČR

8. Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití
Program: ZÉTA
Číslo: TJ02000262
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Zobrazit abstrakt projektu

Cílem je zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití prostřednictvím sušení,
předpřípravy s přidáním aditiv pro proces pyrolýzy. První směr je zaměřený na definování energie v sušeném gastro odpadu, dále pak
v produktech pyrolýzy: biocharu, pyrolýzním oleji plynu (syngas). Druhý směr je zaměřen na využití biocharu v zemědělství. Třetím
směrem je zaměřen na biochar jako filtrační médium pro odstranění vybraných polutantů z odpadních vod. Součástí projektu je návrh,
výroba a odzkoušení funkčního vzorku: sušícího zařízení, pyrolýzy a filtrační jednotky. Projekt určí, který směr bude akceptovatelný z
pohledu legislativy, technického řešení a ekonomiky pro návrh zařízení. Tento cíl bude dosažen na konci tohoto projektu.