Mezinárodní projekty

V rámci přípravy a podávání evropských projektů aplikujeme do projektových výzev programu HORIZONT 2020 (H2020). Jedná se o rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie, platný pro období 2014-2020. Je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace. Tento program navazuje na rámcové programy předchozích let, konkrétně 7. RP (2007-2013).

Oblasti podporované programem H2020:

 • Personalizované zdravotnictví a péče
 • Zabezpečení potravin
 • Modrý růst: zpřístupnění potenciálu moří a oceánů
 • Chytrá města
 • Konkurenceschopná nízkouhlíková energetika
 • Energetická účinnost
 • Mobilita pro růst
 • Odpady: zdroj k recyklaci, opětovnému využití a nahrazení surovin
 • Inovace v oblasti vody
 • Překonání krize: nové strategie, myšlenky a vládnoucí struktury Evropy
 • Odolnost vůči katastrofám: ochrana společnosti včetně adaptací na změnu klimatu
 • Digitální bezpečnost

1. Kutikulární uhlovodíky: Nový chemotaxonomický a chemoekologický
nástroj pro kontrolu zemědělských škůdců vrtulí z rodů Zeugodacus a Bactrocera
Program:
Číslo: 2190
Poskytovatel: FAO/IAEA
Řešitel: Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2023

Zobrazit abstrakt projektu

Rod Bactrocera Macquart (Diptera: Tephritidae) patří do skupiny vrtulí (ovocných mušek) a zahrnuje přes 500 druhů vyskytující se v Severo-východní Asii a oblestech Pacifiku. Rod Zeugodacus je tvořen 192 druhy. Většina druhů tohoto rodu se vyskytuje v oblastech Orientu a Australoasie, avšak druh Z. cucurbitae byl zavlečen i do dalších částí světa. Bactrocera dorsalis, B. carambolae, B. oleae a Zeugodacus cucurbitae jsou jedny z nejvíce
destruktivních druhů světového zemědělství. I přes jejich ekonomickou významnost, stále neexistují dostatečné informace vzathující se ke sklatbě a významu kutikulárních uhlovodíků škůdců rodů Bactrocera spp. a Zeugodacus. Zkoumání chemické ekologie těchto významných zemědělských škůdců může osvětlit mechanismy vedoucí k výběru partnera opačného pohlaví během procesu namlouvání a rozmnožování, což může dále sloužit pro vývoj a zlepšení behaviorálně založených strategií kontroly. V prezentovaném vědecké projektu proto navrhujeme detailně prozkoumat epikutikulární složení Bactrocera spp. a Z. cucurbitae samců a samic za využití dvou dimensionální chromatografie spojené s hmotnostně spektrometrickou detekcí a multivariační faktoriální analýzou spolu s behaviorálním testy.

Předkládaná studie osvětlí základní chemicko-ekologické mechanismy zmiňovaných vrtulí a zaměří se na potencionální využití získaných poznatků v Integrovaném Managementu Škůdců, se speciálním zameřením na vývoj behaviorálně založených kontrolních nástrojů a nových feromonových lapačů much Tephritidae.

2. Zinek-dependentní signalizace a exprese sub/isoforem metalothioneinu v karcinomu prsu: Implikace pro prognostické a terapeutické účely
Program: Mezinárodní projekty
Číslo: 19-13766J
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Zobrazit abstrakt projektu

V projektu bude detailně studována zinek-dependentní signalizace a souvislost s expresí sub /isoforem metalothioneinu ve vybraných subtypech karcinomu prsu. Výzkumný plán je kooperativním návrhem, spojujícím expertízu Prof. Haaseho (Technická univerzita v Berlíně) v analýze a biochemii zinku a zinek-dependentní signalizace s expertízou Prof. Adama (Mendelova univerzita v Brně) v metalomice a metaloproteomice se zvláštním zaměřením na metalothioneiny. V projektu bude jak in vitro, tak in vivo pomocí pokročilých analytických a molekulárně biologických metod studován dopad nedostatku či přebytku zinku na transdukci signálu, expresi metalothioneinů, ale také chování buněk ve smyslu agresivity, invasivity a vnímavosti k cytostatikům. Navrhovaná studie rozšíří poznatky o vztahu mezi zinkem, metalothioneiny a chováním vybraných subtypů karcinomů prsu, jež jsou charakterizovány setrvale rostoucí incidencí. Získaná data poslouží jako podklad pro využití zinek-dependentních molekul jako prognostických biomarkerů karcinomu prsu.

3. Metalothionein jako prognostický marker karcinomu kůže
Program: SoMoPro
Číslo: 6SA17676
Poskytovatel: JCMM
Řešitel: Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 – 2020

Zobrazit abstrakt projektu

Jedním z hlavních zaměření současného výzkumu rakoviny, je hledání vhodných růstových biomarkerů nádorů. Přestože výskyt melanomu a úmrtnost, způsobená karcinomem kůže, jsou v Evropské Unii vysoké, neexistují doposud rychlé a moderní diagnostické metody pro včasnou detekci tohoto závažného onemocnění. Metalothionein, metaloprotein s vysokým obsahem cysteinu, je jedním z možných markerů pro mapování rozvoje nádorového onemocnění. Prostorové zobrazování tohoto proteinu v nádorové tkáni by mohlo přispět k lepšímu pochopení procesů vedoucích ke karcinogenezi. Proto navrhovaný projekt kombinuje nový přístup značených nanočástic s hmotnostní spektrometrií a elektrochemickou kvantifikací. Navrhovaný multidisciplinární přístup bude aplikován na modelu prasečího melanomem, který je blízký modelu lidskému. Objevy předkládaného projektu by mohly podstatně přispět k pochopení procesů během růstu nádoru a následně vést k nalezení nových přístupů v inhibici růstu nádoru. Zkušený výzkumník a hostitelská instituce se vzájemně doplňují ve své odbornosti k zisku a předávání znalostí a dosažení cílů tohoto projektu.