Interní projekty

1. Využití nanokompozitních materiálů při eliminaci dopadu stresu suchem a nadměrným ozářením v prostorech kukuřice seté
Program: IGA_TÝM
Číslo: AF-IGA2019-TP011
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2020

Zobrazit abstrakt projektu

Nedostatek vody a akutní a často dlouhotrvající sucha patří v současné době mezi hlavní environmentální vlivy s přímým dopadem na produkci rostlin. V České republice tento problém rychle narůstá a je potřeba vyvíjet a testovat nové technologie, umožňující ochranu rostlin před působením extrémních stavů počasí – suchem a s tím spojeným nadměrným ozářením. Česká republika se zařadila mezi země, které mají obrovské know-how v nanotechnologiích a patří mezi top země v jejich využívání. Tento projekt chce posílit postavení MENDELU ve stále aktuálnějším programu s názvem Průmysl 4.0., kam spadá i Zemědělství 4.0.. Právě nanotechnologie se pomalu v zemědělství prosazuje, nicméně potenciál těchto technik a nových materiálů není doposud plně využit a zároveň podrobně prozkoumán. Zvláště intenzivně se diskutuje a experimentuje s NKMs jako efektivních bio-hnojivech (s obsahem především mikrobiogenních prvků)nebo přímo v podobě aktivních látek určených pro ochranu rostlin. V současné době se provádějí studie využitelnosti NKMs jako nové generace hnojiv nebo pesticidů. My se zaměříme na vývoj nových NKMs založených na Zn nebo Zn v kombinaci s jinými kovy v kombinaci s biodegradabilními uhlíkovými a organickými složkami (polysacharidy, proteiny), které umožní nezbytné udržení NKMs na listech zvyšující jejich účinnost při jejich současné schopnosti biodegradace.

2. Spektrometrie UV zářením indukované fluorescence
Program: IGA_TÝM
Číslo: AF-IGA2019-TP009
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2020

Zobrazit abstrakt projektu

Spektroskopie UV zářením indukované fluorescence (UV-IFS) je zcela nová unikátní spektroskopická metoda, aktuálně vyvíjena na Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Tato metoda využívá přirozených spektrálních vlastností kapalných vzorků (absorpce nebo emise záření), ovlivněných externím UV zářením. Změny vyvolané UV zářením jsou typické pro chemické složení vzorku a lze je monitorovat běžnou spektroskopickou instrumentací (UV/Vis spektrofotometrie, fluorescenční spektroskopie, fluorescenční korelační spektroskopie apod.) Spektrálním rozborem UV zářením indukovaných změn v roztoku lze získat cenné informace o fyzikálních, chemických nebo biologických vlastnostech vzorku v krátkém čase (jednotky minut). Uvedenou metodou lze snadno a rychle rozlišovat (profilovat) a porovnávat různé komplexní kapalné vzorky s cílem a) odhalit padělané šarže léčiv, b) odhalit padělání ovocných nápojů a vína, c) určit odrůdu a původ ovoce a zeleniny, d) najít nové markery fyziologického a patologického stavu organizmu, e) profilovat návykové a psychotropní látky z důvodu jejich ztotožnění, f) zkoumat procesy v rámci jedné buňky (single-cell analysis) a g) zkoumat interakce iontů kovů s thioly.

Hlavním cílem projektu je studium fyzikálně-chemických dějů probíhajících během expozice vzorků UV záření a následná optimalizace metody pro vybrané vzorky (farmakologické přípravky a extrakty z ovoce a zeleniny nebo rezidua pesticidů).