Evropské projekty

1. Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism
Program: Starting Grant 2017
Číslo: 759585
Poskytovatel: ERC
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2022

Zobrazit abstrakt projektu

2. Integrované systémy pro efektivní remediaci životního prostředí (GREENER)
Program: H2020
Číslo: SEP-210512132
Poskytovatel: Evropská komise
Spoluřešitel: doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2022

Zobrazit abstrakt projektu

Zvyšující se chemické znečištění vážně ohrožuje zdraví ekosystémů a lidí po celém světě. Nebezpečné látky jako polycyklické uhlovodíky nebo těžké kovy kontaminují nejen půdu, ale také povrchové a podpovrchové vody. Pro snížení rizik spojených s hromaděním těchto látek v prostředí je klíčové zavést metody pro nízkonákladové a ekologické čištění kontaminovaných oblastí. Používané metody jsou relativně složité, energeticky náročné a nákladné. Využití schopností bakterií, hub a fototrofních organismů pro přeměnu kontaminantů na netoxické produkty může poskytnout vhodnou bioremediační alternativu.

GREENER navrhuje inovativní, efektivní a finančně výhodná hybridní řešení integrující bioremediační technologie a bioelektrochemické systémy, které rozkládají organické kontaminanty za účasti elektroaktivních bakterií a vzniku elektrického proudu. Budou studovány synergické efekty různých bioremediačních strategií a bude ukázáno efektivní odstranění znečišťujících látek přítomných v půdě a vodě, zatímco budou generovány využitelné vedlejší produkty jako například bioelektřina. Druh kontaminace bude spolu s charakteristikou znečištěného území zařazen do procesu rozhodování a umožní stanovení cílených integrovaných řešení, která budou brát v úvahu efektivitu biodegradace, finanční náklady, environmentální rizika a sociální aspekty. Základní optimalizace přístupu bude testována v laboratorních podmínkách, zatímco pilotní studie umožní testování ve větším měřítku vhodném pro polní využití. V neposlední řadě budou studovány environmentální přínosy a rizika v porovnání s běžně používanými remediačními postupy.

3. Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots
Program: H2020
Číslo: 776324
Poskytovatel: Evropská komise
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 – 2020

Zobrazit abstrakt projektu