Spolupracujeme

Díky různorodému zaměření vědeckých týmů na Ústavu chemie a biochemie spolupracujeme i s řadou dalších skupin, ať už z Mendelovy univerzity nebo jiných univerzit v ČR (VUT, MUNI, VFU) i v zahraničí.

 

1. Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.
Program: VES 2018
Číslo: NV18-06-00529
Poskytovatel: AZV ČR
Řešitel:

Spoluřešitel:

Mgr. Jan Frič, Ph.D. FNUSA-ICRS

Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D.

Období řešení projektu: 2018 – 2021

Anotace projektu:

Imunitní systém hraje klíčovou úlohu ve vývoji a kontrole sepse, avšak mechanismus buněčné disfunkce, selhání orgánů a smrt nejsou dostatečně pochopeny. Monocyty periferní krve jsou hlavním zdrojem efektorových molekul, které jsou úzce propojeny s rozvojem a klinickým výsledkem sepse.

Hlavním cílem projektu je pochopení nevysvětlených událostí v signalizaci monocytů během sepse, především spolupráce sítě klíčových transkripčních faktorů řídících funkce monocytů v sepsi. Použijeme nový model trojrozměrných plicních organoidů, ve kterém budeme zjistíme jak monocyty pacientů signalizují v kontextu plicní tkáně, která je běžným místem infekce a slouží jako rezervoár monocytů. Protože se sepsí spojené změny v monocytech mění množství metabolitů v krvi, použijeme také měření metabolitů k identifikaci nových biomarkerů mezi těkavými látkami séra pacientů. Výsledky projektu povedou k lepšímu pochopení procesů kontrolujících osud monocytů v septických stavech, a také možnost rychlé validace diagnostických znaků sepse.

2. Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism
Program: Starting Grant 2017
Číslo: 759585
Poskytovatel: ERC
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2022

 

3. Integrované systémy pro efektivní remediaci životního prostředí (GREENER)
Program: H2020
Číslo: SEP-210512132
Poskytovatel: Evropská komise
Spoluřešitel: doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2022

Anotace projektu:

Zvyšující se chemické znečištění vážně ohrožuje zdraví ekosystémů a lidí po celém světě. Nebezpečné látky jako polycyklické uhlovodíky nebo těžké kovy kontaminují nejen půdu, ale také povrchové a podpovrchové vody. Pro snížení rizik spojených s hromaděním těchto látek v prostředí je klíčové zavést metody pro nízkonákladové a ekologické čištění kontaminovaných oblastí. Používané metody jsou relativně složité, energeticky náročné a nákladné. Využití schopností bakterií, hub a fototrofních organismů pro přeměnu kontaminantů na netoxické produkty může poskytnout vhodnou bioremediační alternativu.

GREENER navrhuje inovativní, efektivní a finančně výhodná hybridní řešení integrující bioremediační technologie a bioelektrochemické systémy, které rozkládají organické kontaminanty za účasti elektroaktivních bakterií a vzniku elektrického proudu. Budou studovány synergické efekty různých bioremediačních strategií a bude ukázáno efektivní odstranění znečišťujících látek přítomných v půdě a vodě, zatímco budou generovány využitelné vedlejší produkty jako například bioelektřina. Druh kontaminace bude spolu s charakteristikou znečištěného území zařazen do procesu rozhodování a umožní stanovení cílených integrovaných řešení, která budou brát v úvahu efektivitu biodegradace, finanční náklady, environmentální rizika a sociální aspekty. Základní optimalizace přístupu bude testována v laboratorních podmínkách, zatímco pilotní studie umožní testování ve větším měřítku vhodném pro polní využití. V neposlední řadě budou studovány environmentální přínosy a rizika v porovnání s běžně používanými remediačními postupy.

 

4. Kutikulární uhlovodíky: Nový chemotaxonomický a chemoekologický
nástroj pro kontrolu zemědělských škůdců vrtulí z rodů Zeugodacus a Bactrocera
Program:
Číslo: 2190
Poskytovatel: FAO/IAEA
Řešitel: Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2023

Anotace projektu:

Rod Bactrocera Macquart (Diptera: Tephritidae) patří do skupiny vrtulí (ovocných mušek) a zahrnuje přes 500 druhů vyskytující se v Severo-východní Asii a oblestech Pacifiku.

Rod Zeugodacus je tvořen 192 druhy. Většina druhů tohoto rodu se vyskytuje v oblastech Orientu a Australoasie, avšak druh Z. cucurbitae byl zavlečen i do dalších částí světa.

Bactrocera dorsalis, B. carambolae, B. oleae a Zeugodacus cucurbitae jsou jedny z nejvíce destruktivních druhů světového zemědělství. I přes jejich ekonomickou významnost, stále neexistují dostatečné informace vzathující se ke sklatbě a významu kutikulárních uhlovodíků škůdců rodů Bactrocera spp. a Zeugodacus. Zkoumání chemické ekologie těchto významných zemědělských škůdců může osvětlit mechanismy vedoucí k výběru partnera opačného pohlaví během procesu namlouvání a rozmnožování, což může dále sloužit pro vývoj a zlepšení behaviorálně založených strategií kontroly. V prezentovaném vědecké projektu proto navrhujeme detailně prozkoumat epikutikulární složení Bactrocera spp. a Z. cucurbitae samců a samic za využití dvou dimensionální chromatografie spojené s hmotnostně spektrometrickou detekcí a multivariační faktoriální analýzou spolu s behaviorálním testy.

Předkládaná studie osvětlí základní chemicko-ekologické mechanismy zmiňovaných vrtulí a zaměří se na potencionální využití získaných poznatků v Integrovaném Managementu Škůdců, se speciálním zameřením na vývoj behaviorálně založených kontrolních nástrojů a nových feromonových lapačů much Tephritidae.

5. Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
Program: Standardní projekty
Číslo: 19-13628S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel:

Spoluřešitel:

Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.

Období řešení projektu: 2019 – 2021

Anotace projektu:

Organofosforové sloučeniny jsou produkované jako bojové chemické látky nebo využívané jako insekticidy a způsobují život ohrožující intoxikace. Pro terapii intoxikací jsou používány reaktivátory acetylcholinesterasy (oximy), které jsou kauzálními antidoty daných intoxikací.

Současné klinicky používané a nadějné experimentální reaktivátory (tzv. kvarterní reaktivátory) však velmi omezeně prostupují do centrální nervové soustavy, kde také dochází k intoxikaci a nevratným změnám nervové tkáně. Z tohoto důvodu jsou vyvíjeny biokompatibilní přenašečové systémy, které mohou enkapsulovat molekuly reaktivátorů, přenést je do centrální nervové soustavy a následně uvolnit pro reaktivaci organofosforové intoxikace. Tento projekt je zaměřen reaktivátory acetylcholinesterasy enkapsulované pomocí apoferitinu a preklinický výzkum jejich biodostupnosti v centrálním nervovém systému.

6. Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce
Program: Standardní projekty
Číslo: 19-02108S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel:

Spoluřešitel:

prof. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D.

doc. Markéta Vaculovičová, Ph.D.

Období řešení projektu: 2019 – 2021

Anotace projektu:

Paperfluidická mikrofluidní analytická zařízení (?-PADs) výrazně rozšiřují možnosti rychlých, levných a přenosných analytických metod. Neinstrumentální detekce založená na odečítání vzdálenosti navyšuje uplatnitelnost ?-PADs především díky extrémně nízkým nákladům a jednoduchosti z důvodu absence nezbytné instrumentace. Selektivní reagencie musejí být imobilizovány na ?-PAD, aby bylo dosaženo vzniku ostrého rozhraní, které umožní detekci pomocí odečtu vzdálenosti. Avšak dosud je používáno pouze omezené množství takových reagencií. Tento projekt navrhuje nové způsoby imobilizace reagentů čímž rozšiřuje škálu aplikovatelných molekul. Je nevrženo využití elektrostatických interakcí mezi papírovým nosičem nesoucím iontový náboj a budou zkoumány další způsoby včetně imobilizace pomocí nano- nebo mikročástic. Nakonec, budou studovány možnosti integrované přípravy vzorku vhodné pro spojení s technologií ?-PADs využívající detekci založenou na odečtu vzdálenosti uplatnitelné pro analýzu biomolekul v různých typech matric.

7. Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti
Program: Standardní projekty
Číslo: 19-11528S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Anotace projektu:

Navrhovaný projekt se zabývá optimalizací a využitím techniky difúzního gradientu v tenkém filmu pro stanovení biologicky dostupných forem rtuti (Hg2+, CH3Hg+, C2H5Hg+, C6H5Hg+) v kontaminované půdě a vodním ekosystému (v lokalitě Jedová hora – Brdy, Česká republika) a posouzením schopnosti techniky difúzního gradientu v tenkém filmu předpovídat biologickou dostupnost rtuti pro zemědělsky významné plodiny i vodní rostliny. Mimoto bude v rámci projektu sledován vliv kyselých dešťů a půdních parametrů na transport mobilních forem rtuti z půd do rostlin a bude vyhodnocena kontaminace vodního ekosystému Záskalská, který se nachází na úpatí Jedové hory. Získané výsledky budou sloužit k lepšímu porozumění biologické akumulace rtuti v oblastech kontaminovaných rtutí.

8. Zinek-dependentní signalizace a exprese sub/isoforem metalothioneinu v karcinomu prsu: Implikace pro prognostické a terapeutické účely
Program: Mezinárodní projekty
Číslo: 19-13766J
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Anotace projektu:

V projektu bude detailně studována zinek-dependentní signalizace a souvislost s expresí sub /isoforem metalothioneinu ve vybraných subtypech karcinomu prsu. Výzkumný plán je kooperativním návrhem, spojujícím expertízu Prof. Haaseho (Technická univerzita v Berlíně) v analýze a biochemii zinku a zinek-dependentní signalizace s expertízou Prof. Adama (Mendelova univerzita v Brně) v metalomice a metaloproteomice se zvláštním zaměřením na metalothioneiny. V projektu bude jak in vitro, tak in vivo pomocí pokročilých analytických a molekulárně biologických metod studován dopad nedostatku či přebytku zinku na transdukci
signálu, expresi metalothioneinů, ale také chování buněk ve smyslu agresivity, invasivity a vnímavosti k cytostatikům. Navrhovaná studie rozšíří poznatky o vztahu mezi zinkem, metalothioneiny a chováním vybraných subtypů karcinomů prsu, jež jsou charakterizovány setrvale rostoucí incidencí. Získaná data poslouží jako podklad pro využití zinek-dependentních molekul jako prognostických biomarkerů karcinomu prsu.

9. Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Program: OP VVV – PAV
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314
Poskytovatel: MŠMT
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2022

Anotace projektu:

Projekt využívá multidisciplinárního přístupu pro návrh, vývoj a testování pokročilých nanomateriálů, především na bázi selenu, ale i ostatních kovů, polokovů a biomakromolekulárních materiálů, jako alternativ antibiotik. Vyvíjené nanomateriály budou aplikovány do tří oblastí s cílem akcelerovat jejich využití v zemědělské praxi. Budou testovány tak, aby došlo k validaci jejich aplikačního potenciálu, a to primárně ve veterinární medicíně a rostlinolékařství, kde bakteriální resistence přináší velké socioekonomické problémy. Projekt samotný obsahuje čtyři provázané výzkumné záměry:
• VZ1 Pokročilé nanomateriály a využití proteinových klecí pro jejich cílený transport
• VZ2 Využití pokročilých nanomateriálů v léčbě mastitid u hospodářských zvířat
• VZ3 Využití pokročilých nanomateriálů pro zajištění sterility a antimikrobiality krycích materiálů v zemědělské praxi
• VZ4 Využití pokročilých nanomateriálů k ošetření rostlin vůči bakteriálním kmenům Xanthomonas campestris pv. Campestris
Hlavním výstupem projektu budou na straně jedné publikace ve vysoce impaktovaných ISI indexovaných časopisech, kam budou směřovat veškeré prezentace výzkumné aktivity výzkumného záměru VZ1, a na straně druhé tři mezinárodní patentové přihlášky, které budou výstupem VZ2, VZ3 a VZ4. Konkrétně se bude jednat o výzkum a vývoj intramamární injekce jako ochrany vůči mastitidám (VZ2), sterilního krycího materiálu s antimikrobiálními vlastnostmi (VZ3) a prostředku pro ochranu rostlin (VZ4). Všechny tři výstupy směřují do oblasti zemědělské praxe, a jejich využití bude významným socioekonomickým přínosem v tomto odvětví.

10. Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH
Program: výzva č.02_16_019 Excelentní výzkum
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869
Poskytovatel: OP VVV
Spoluřešitel: doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2023

 

11. Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití
Program: ZÉTA
Číslo: TJ02000262
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2021

Anotace projektu:

Cílem je zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití prostřednictvím sušení,
předpřípravy s přidáním aditiv pro proces pyrolýzy. První směr je zaměřený na definování energie v sušeném gastro odpadu, dále pak
v produktech pyrolýzy: biocharu, pyrolýzním oleji plynu (syngas). Druhý směr je zaměřen na využití biocharu v zemědělství. Třetím
směrem je zaměřen na biochar jako filtrační médium pro odstranění vybraných polutantů z odpadních vod. Součástí projektu je návrh,
výroba a odzkoušení funkčního vzorku: sušícího zařízení, pyrolýzy a filtrační jednotky. Projekt určí, který směr bude akceptovatelný z
pohledu legislativy, technického řešení a ekonomiky pro návrh zařízení. Tento cíl bude dosažen na konci tohoto projektu.

12. Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd
Program: EPSILON
Číslo: TH03030319
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Martin Brtnický
Období řešení projektu: 2018 – 2022

Anotace projektu:

Cílem projektu je podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací stabilních org. hmot. Toho dosáhneme
také nalezením metodických postupů a návrhu zařízení pro úpravu (aktivaci) především biouhlu a také
digestátu. Dojde tak k odstranění jejich negativních dopadů na půdu a zlepšení ekologické i ekonomické
stránky zemědělské produkce. Projekt bude mít za následek zlepšení půdních vlastností, podporu funkční
diverzity, podporu úrodnosti a také navracení uhlíku zpět do půdy. V projektu bude dosaženo certifikace
metodik zkoumaných technologií, návrh zařízení na aktivaci org. hmoty a ověření výsledku v poloprovozu. Cíle
projetu budou dosaženy vzhledem k terénním pokusům během posledního roku- tedy do ukončení projektu.

13. Výzkum a vývoj inovativních řešení v laboratorní diagnostice – RADINDIAG
Program: TREND
Číslo: FW01010202
Poskytovatel: TAČR
Řešitel:

Spoluřešitel:

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. – RNDr. David Lukš

doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2020 – 2022

Anotace projektu:

V projektu bude pracoviště partnera mít úkol navrhnout a připravit magnetické částice o definované velikosti v řádu 100-2000 nm a definovaným pokrytím organickými molekulami umožňujícím následnou konjugaci antigenů a tak použití v oblasti in-vitro imunodiagnostiky. Částice budou vyvíjeny s důrazem na vysokou stabilitu při uchování v roztoku (dle požadavků firmy Testline) a také s důrazem na nízkou výrobní cenu, tak aby výrobní náklady po započítání všech souvisejících vstupů byly konkurenceschopné oproti celosvětově prodávaným analogickým produktům.

14. Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách – DIAGONAUT
Program: TREND
Číslo: FW01010052
Poskytovatel: TAČR
Řešitel:

Spoluřešitel:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s. – Mgr. Martina Hložánková

doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2020 – 2023

Anotace projektu:

Cílem předkládaného projektu je vývoj laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění. Diagnostické testy budou fungovat na principu chemiluminiscenční imunoanalýzy a budou kompatibilní s automatizovanou platformou typu random access. Součástí projektu je i vývoj nového analyzátoru Point-of -care testing (POCT).