Evropské projekty

Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism
Program: Starting Grant 2017
Číslo: 759585
Poskytovatel: ERC
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2022

Anotace projektu:

A tumour cell uses both genetic and protein weapons in its development. Gaining a greater understanding of these lethal mechanisms is a key step towards developing novel and more effective treatments. Because the metal ion metabolism of a tumour cell is not fully understood, we will address the challenge of explaining the mechanisms of how a tumour cell copes both with essential metal ions and platinum based drugs. The metal-based mechanisms help a tumour to grow on one side and to protect itself against commonly used metal-based drugs. On the other side, the exact description of these mechanisms, which are being associated with multi-drug resistance occurrence and failure of a treatment, still remains unclear. We will reveal the mechanism of the as yet not understood biochemical and molecularly-biological relationships and correlations between metal ions and proteins in a tumour development revealing the way how to suppress the growth and development of a tumour and to markedly enhance the effectiveness of a treatment.

To achieve this goal, we will focus on metallothionein and its interactions with essential metals and metal-containing anticancer drugs (cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin). Their actions will be monitored both in vitro and in vivo. For this purpose, we will optimize electrochemical, mass spectrometric and immune-based methods. Based on processing of data obtained, new carcinogenetic pathways will be sought on cell level and proved by genetic modifications of target genes. The discovered processes and the pathways found will then be tested on two animal experimental models mice bearing breast tumours (MCF-7 and 4T1) and MeLiM minipigs bearing melanomas.

The precise description of the tumour related pathways coping with metal ions based on metallothioneins will direct new highly effective treatment strategies. Moreover, the discovery of new carcinogenetic pathways will open a window for understanding of cancer formation and development.

 

Integrované systémy pro efektivní remediaci životního prostředí (GREENER)
Program: H2020
Číslo: SEP-210512132
Poskytovatel: Evropská komise
Spoluřešitel: doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019 – 2022

Anotace projektu:

Zvyšující se chemické znečištění vážně ohrožuje zdraví ekosystémů a lidí po celém světě. Nebezpečné látky jako polycyklické uhlovodíky nebo těžké kovy kontaminují nejen půdu, ale také povrchové a podpovrchové vody. Pro snížení rizik spojených s hromaděním těchto látek v prostředí je klíčové zavést metody pro nízkonákladové a ekologické čištění kontaminovaných oblastí. Používané metody jsou relativně složité, energeticky náročné a nákladné. Využití schopností bakterií, hub a fototrofních organismů pro přeměnu kontaminantů na netoxické produkty může poskytnout vhodnou bioremediační alternativu.

GREENER navrhuje inovativní, efektivní a finančně výhodná hybridní řešení integrující bioremediační technologie a bioelektrochemické systémy, které rozkládají organické kontaminanty za účasti elektroaktivních bakterií a vzniku elektrického proudu. Budou studovány synergické efekty různých bioremediačních strategií a bude ukázáno efektivní odstranění znečišťujících látek přítomných v půdě a vodě, zatímco budou generovány využitelné vedlejší produkty jako například bioelektřina. Druh kontaminace bude spolu s charakteristikou znečištěného území zařazen do procesu rozhodování a umožní stanovení cílených integrovaných řešení, která budou brát v úvahu efektivitu biodegradace, finanční náklady, environmentální rizika a sociální aspekty. Základní optimalizace přístupu bude testována v laboratorních podmínkách, zatímco pilotní studie umožní testování ve větším měřítku vhodném pro polní využití. V neposlední řadě budou studovány environmentální přínosy a rizika v porovnání s běžně používanými remediačními postupy.