PIF incoming/outgoing

Délka trvání: 3 roky

 

Návrh projektu:

 • není-li uvedeno jinak, návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce
 • rozsah maximálně 10 stran formátu A4 (písmo o velikosti 11 a řádkování 1

Podmínky pro podávání návrhů projektů:

 • Osoba, která si podá návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.
 • Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR STAR, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
 • Pokud navrhovatel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP uspěje ve více veřejných soutěžích / výzvách, může řešit buď pouze projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele)
 • Řešitel nesmí být současně řešitelem, spoluřešitelem ani se podílet na řešení v jiné roli jiného projektu GA ČR
 • Po dobu řešení projektu se řešitel nesmí účastnit v roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu
 • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projekt může být jedné osobě udělen jen jednou
 • Podmínka: k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu)

 

1. Osobní náklady

 • nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští
 • pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována minimálně na 0,7 průměrného ročního úvazku pro osobu navrhovatele
 • Součet všech pracovních úvazků alokovaných na projektech GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00 (pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků jedné osoby překročil 1,00, v návrhu však musí být uvedena informace o postupu v případě přidělení grantu)
 • odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nejvýše 400 Kč/hod.

 

2. Způsobilé náklady – věcné náklady

 • Po dobu trvání zahraniční stáže jsou materiální a nemateriální náklady a náklady na služby ze způsobilých nákladů vyloučen
 • Materiální náklady, cestovné, nemateriální náklady, náklady na ostatní služby (též náklady na pořízení nehmotného majetku) a doplňkové (režijní) náklady
 • Mezi doplňkové (režijní) náklady lze zahrnout např. administrativní náklady, náklady na infrastrukturu, náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu a další závislé osoby, popř. další náklady vzniklé při řešení projektu
 • Doplňkové (režijní) náklady max 20% z dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady

 

Seznam příloh potřebných k podání projektu

Metodický list INCOMING 2022
Metodický list OUTGOING 2022
ZD PIF INCOMING 2022
ZD PIF OUTGOING 2022
Prezentace INCOMING 2022
Prezentace OUTGOING 2022