Lead Agency spolupráce

Délka trvání: 2 – 3 roky

Návrh projektu:

 • není-li uvedeno jinak, návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce
 • rozsah maximálně 10 stran formátu A4 (písmo o velikosti 11 a řádkování 1

GAČR vystupuje v roli partnerská organizace s následujícími agenturami: rakouská agentura (FWF), německá agentura (DFG) a švýcarská agentura (SNSF)

GAČR vystupuje v roli Lead Agency s následujícími agenturami: rakouská agentura (FWF), německá agentura (DFG), polská agentura (NCN), slovinská agentura (ARRS), švýcarská agentura (SNSF), lucemburská agentura (FNR)

 • Vědci si nově mohou podávat bilaterální a také trilaterální návrhy projektů na principu Lead AgencyBilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 40 % celkových nákladů projektuTrilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 25 % celkových nákladů projektu
 • Termín podání návrhu projektu určuje ,,Lead“ agentura

 

Podmínky pro podávání návrhů projektů:

 • Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2022 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2022 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.
 • Výjimku tvoří tři veřejné soutěže na podporu projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.
 • Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR STARnebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

1. Osobní náklady

 • nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští
 • pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována minimálně na 0,2 průměrného ročního úvazku pro osobu navrhovatele a 0,1 pro osobu spolunavrhovatele
 • Součet všech pracovních úvazků alokovaných na projektech GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00 (pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků jedné osoby překročil 1,00, v návrhu však musí být uvedena informace o postupu v případě přidělení grantu)
 • náklady na příslušnou část mezd nejvýše 60 tis. Kč za kalendářní měsíc
 • odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nejvýše 400 Kč/hod.

 

2. Způsobilé náklady – investiční náklady

 • Hmotný majetek (přístroje, stroje, zařízení apod.): cena vyšší než 80 tis. Kč a provozně-technická funkce delší než jeden rok
 • Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, nezbytně nutného pro řešení projektu, nesmí přesáhnout 10 % z dotace na celkové uznané náklady bez doplňkových (režijních) nákladů.
 • Povinná příloha: nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, je-li v návrhu projektu požadováno pořízení dlouhodobého majetku v hodnotě vyšší než 100 tis. Kč, resp. dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu; nebo rámcová smlouva, má-li uchazeč uzavřenou rámcovou smlouvu na požadovaný typ dodávky.
 • Důležitá informace k investicím a jejich odpisů:
  – Nabídka na přístroj by měla mít co nejdelší platnost, ne jen 14 dní či měsíc, jak to někteří dodavatelé píšou. Ideálně do příštího roku nebo ať tam raději platnost není vůbec.
  – Jakmile budete mít cenovou nabídku, kterou budete chtít využít k nákupu, tak mi ji prosím pošlete na email: eliska.sedlackova@mendelu.cz a já Vám pošlu vypočítané odpisy.

 

3. Způsobilé náklady – věcné náklady

 • Materiální náklady, cestovné, nemateriální náklady, náklady na ostatní služby (též náklady na pořízení nehmotného majetku) a doplňkové (režijní) náklady
 • Mezi doplňkové (režijní) náklady lze zahrnout např. administrativní náklady, náklady na infrastrukturu, náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu a další závislé osoby, popř. další náklady vzniklé při řešení projektu
 • Doplňkové (režijní) náklady max 25% z dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady

 

 

Seznam příloh potřebných k podání projektu

ZD GAČR v roli LA 2022
ZD GAČR v roli partnerské organizace 2022
Prezentace 2022
Rozpočet 2022 - Templát