Junior Star

Délka trvání: 5 let

Návrh projektu:

 • není-li uvedeno jinak, návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce
 • rozsah maximálně 15 stran formátu A4 (písmo o velikosti 11 a řádkování 1)
 • Podpora excelence začínajících vědců s významnou mezinárodní zkušeností – získání titulu Ph.D. v zahraničí, dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D. studia či po jeho skončení, dále pak krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci, popřípadě spolupráci se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace (popsat v návrhu projektu v Části A a D1)
 • Nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D mu byl udělen po 30. září 2013; popřípadě žadatel může být Ph.D. student, u kterého jeho školitel potvrdí obhajobu disertace nejpozději 30. 9. 2020
 • Jedna osoba může získat projekt JUNIOR STAR pouze jednou.

Podmínky pro podávání návrhů projektů:

 • Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2022 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2022 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.
 • Výjimku tvoří tři veřejné soutěže na podporu projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.
 • Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR STARnebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

 

1. Osobní náklady

 • nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští
 • pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována minimálně na 0,5 průměrného ročního úvazku pro osobu navrhovatele a 0,1 pro osobu spolunavrhovatele
 • Součet všech pracovních úvazků alokovaných na projektech GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00 (pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků jedné osoby překročil 1,00, v návrhu však musí být uvedena informace o postupu v případě přidělení grantu)
 • odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mohou činit max. 7 % z celkové dotace na osobní náklady

 

2. Způsobilé náklady – investiční náklady

 • Hmotný majetek (přístroje, stroje, zařízení apod.): cena vyšší než 80 tis. Kč a provozně-technická funkce delší než jeden rok
 • Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, nezbytně nutného pro řešení projektu, nesmí přesáhnout 20 % z dotace na celkové uznané náklady bez doplňkových (režijních) nákladů.
 • Povinná příloha: nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, je-li v návrhu projektu požadováno pořízení dlouhodobého majetku v hodnotě vyšší než 100 tis. Kč, resp. dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu; nebo rámcová smlouva, má-li uchazeč uzavřenou rámcovou smlouvu na požadovaný typ dodávky
 • Povinná příloha: nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, je-li v návrhu projektu požadováno pořízení dlouhodobého majetku v hodnotě vyšší než 100 tis. Kč, resp. dodávka nebo dodávky od jednoho dodavatele v celkové hodnotě vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu; nebo rámcová smlouva, má-li uchazeč uzavřenou rámcovou smlouvu na požadovaný typ dodávky.
 • Důležitá informace k investicím a jejich odpisů:
  – Nabídka na přístroj by měla mít co nejdelší platnost, ne jen 14 dní či měsíc, jak to někteří dodavatelé píšou. Ideálně do příštího roku nebo ať tam raději platnost není vůbec.
  – Jakmile budete mít cenovou nabídku, kterou budete chtít využít k nákupu, tak mi ji prosím pošlete na email:  a já Vám pošlu vypočítané odpisy.

 

3. Způsobilé náklady – věcné náklady

 • materiální náklady, cestovné, nemateriální náklady, náklady na ostatní služby (též náklady na pořízení nehmotného majetku) a doplňkové (režijní) náklady
 • mezi doplňkové (režijní) náklady lze zahrnout např. administrativní náklady, náklady na infrastrukturu, náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu a další závislé osoby, popř. další náklady vzniklé při řešení projektu
 • Doplňkové (režijní) náklady max 20% z dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady

Seznam příloh potřebných k podání projektu

Zadávací dokumentace 2022
Prezentace 2022
Rozpočet 2022 - Templát