• Domů > Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ústav chemie a biochemie připravil žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Biologická chemie. Akreditace byla Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství udělena v r. 2020.

V roce 2018 byla na Mendelově univerzitě v Brně navržena výzkumná strategie, která se sestává z 57 výzkumných záměrů jednotlivých ústavů, které jsou v rámci univerzity rozděleny dle Frascati manuálu do 5 klíčových oblastí. Tato hloubková analýza umožňuje velmi podrobně popsat výzkumné a vývojové strategie jednotlivých pracovišť tak, aby byla univerzita schopna obsáhnout oblasti, ve kterých žádá o habilitační a jmenovací řízení. U oboru Biologická chemie se jedná primárně o Ústav chemie a biochemie, přičemž dalších 9 ústavů univerzity má ve svých výzkumných strategiích akcentován také tento obor.

Pedagogická, výzkumná a vývojová činnost Ústavu chemie a biochemie se zaměřuje na několik oblastí, které se zcela kryjí s oblastí chemie a biochemie. V oblasti bioanalytické chemie se ústav zabývá výzkumem a vývojem detekčních postupů a platforem pro analýzu širokého spektra látek od kovů přes nízkomolekulární metabolity až po makromolekulární biomarkery závažných onemocnění. Neméně důležité je také zaměření na neinvazivní diagnostiku v oblasti medicíny a vývoje příslušných nástrojů využívajících nejen elektrochemické, ale také optické detekční techniky a fluorescenční/luminiscenční zobrazovací metody. Druhou oblastí je výzkum a vývoj pokročilých mikro a nanomateriálů, a to nejen pro výše zmíněné účely, ale také pro celospolečenskou nutnost studia jejich interakcí s biomolekulami in vivo. Mimoto se v ústavu vyvíjejí materiály mající antimikrobiální, protinádorové vlastnosti či naopak vlastnosti podporující růst a vývoj organismů jak rostlinných, tak živočišných. Dále se pracovníci ústavu věnují řasovým a rostlinným biotechnologiím, které jsou zaměřené na studium nízkomolekulárních primárních a sekundárních metabolitů a jejich vzájemné interakce s epigenetickými mechanizmy (především malé nekódující RNA a metylace) v rozdílných environmentálních podmínkách. Dalším tématem výzkumu v této oblasti je studium dopadu nanotechnologií na růst a vývoj rostlin a mikrořas. Poslední oblastí je design a testování materiálů pro cílený transport látek in vitro a in vivo včetně materiálů schopných transcytózy přes hematoencefalickou bariéru. Neméně důležitou součástí jsou mikrobiologické laboratoře zabývající se hledáním alternativ antibiotických léčiv, studiem komplexních mikrobiomů, ale také možným využitím mikrobiálních enzymů v environmentálních aplikacích. Vzhledem ke stručnému představení šíře odborných témat je obor Biologická chemie vhodnou platformou pro jejich pokrytí.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Mendelově univerzitě v Brně zahajována v akreditovaných oborech podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

O zahájení řízení může požádat každý uchazeč, který splňuje zákonem stanovené podmínky v souladu s Nařízením rektora č. 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně a Řádem habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně

Bližší informace pro zájemce o oba typy řízení poskytne vedoucí ústavu prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., tel. č.: +420 545 133 285, +420 545 133 350, e-mail: .

Více informací a všechny formuláře k vyplnění najdete zde.