• Domů > Granty > TA ČR SIGMA – ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE

TA ČR SIGMA - ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE

09Úno(Úno 9)14:2405Dub(Dub 5)14:24AktuálníOn-lineTA ČR SIGMA - ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE Grantová agenturaTA ČRTyp projektuNárodní projektyDeadline výzvy:5.4.2023 Vypsání výzvy:8.2.2023

Celkový termín výzvy

09. 02. 2023 - 05. 04. 2023

Vypsání výzvy

8.2.2023

Deadline výzvy

5.4.2023

Grantová agentura

Detail o programu

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC2 je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Do projektu musí být zapojen minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace.  
Řešitelský tým se skládá ze začínajících výzkumníků/výzkumnic a mentora. Složení řešitelského týmu by mělo přispívat k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve výzkumu.
Řešitelský tým:
  • Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let (Tuto podmínku splní osoba ve věku do 35 let včetně, která nedovršila 36. rok věku k poslednímu dni soutěžní lhůty, tedy k 5. 4. 2023), nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let.
  • v případě čerpání mateřské dovolené, rodičovské dovolené (maximální započitatelná doba u prvního dítěte jsou 2 roky, v případě dvou a více dětí nejvýše 4 roky) nebo nemocenské, ošetřovného či dlouhodobě ošetřovného (vše v délce trvání přesahující 6 měsíců) je možné dobu strávenou péčí nebo léčbou přičíst k výše uvedeným lhůtám
  • v klíčových osobách řešitelského týmu musí být minimálně 3 takové osoby, v případě že bude těchto osob více, všechny musí být začínajícím výzkumníkem/výzkumnicí;
  Mentor:
  • je osoba, jejíž rolí je vedení a motivování začínajících výzkumníků/výzkumnic a předávání odborných zkušeností v dané problematice;
  • má odpovídající zkušenosti z akademické a/nebo aplikační sféry, ale přímo se nepodílí na řešení projektu;
  • v této roli může být maximálně 1 osoba na uchazečezapojení je však dobrovolné, tzn. tato role nemusí být v návrhu projektu zastoupena; ve vztahu k mentorovi jsou uznatelné pouze osobní náklady, a to do výše maximálně 50 tis. Kč/kalendářní rok za jednoho mentora;
  • může mít i nulové osobní náklady (tzn. nenárokovat si odměnu);
  • nemusí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.
Dále mohou být do řešitelského týmu zapojeny osoby v roli ostatní osoby podílejících se na řešení projektu. Tyto osoby nejsou klíčové pro řešení projektu a nepodílejí se na hlavní výzkumné činnosti. Může se jednat například o administrativní nebo technickou podporu řešení projektu. Osoby v této roli nemusí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.
Témata projektů mohou být ze všech vědních oblastí.
V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe.
V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek
Deadline: 5. 4. 2023 
Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 10. 2023
Začátek realizace: leden 2024
Délka realizace: 12–24 měsíců 
Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. Kč 
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 85 %
 
Návrhy projektů se podávají přes online bránu ISTA