Ústav chemie a biochemie je nedílnou součástí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, přičemž čítá 100 pracovníků bádajících na více než 800 m2 laboratoří s přístrojovým vybavením na světové úrovni. Ústav je také součástí Středoevropského Technologického Institutu (CEITEC), jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského střediska vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně.


Základní působnost ústavu je rozdělena do tří následujících oblastí:


Pedagogická činnost

Ústav chemie a biochemie zajištuje výuku studentů celé řady studijních oborů ve studijních programech tří fakult Mendelovy univerzity v Brně a aktivně se tak podílí na tvorbě profilu jejich absolventů.

Ústav zajištuje výuku studentů bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programů vysokoškolského studia. Pestrá paleta ústavem garantovaných studijních předmětů umožňuje studentům seznámit se na začátku svého studia s elementárními pojmy a dovednostmi obecné, anorganické, organické, analytické chemie a biochemie. Posléze mohou tyto základní vědomosti bohatě rozšířit absolvováním dalších specializovaných předmětů. Výuka je studentům prezentována formou odborné přednášky, semináře a praktického laboratorního cvičení. Laboratorní výuka studentů probíhá ve specializovaných laboratořích vybavených moderním zařízením, které zajištuje kvalitní výuku a zahrnuje i potřebné prvky bezpečnosti práce studenta.

Na Agronomické fakultě pracovníci ústavu vyučují studenty šesti bakalářských studijních programů a deseti studijních oborů, pěti navazujících magisterských studijních programů a sedmi studijních oborů. Na Lesnické a dřevařské fakultě vyučuje předměty šesti bakalářských studijních programů a sedmi studijních oborů. Na Zahradnické fakultě vyučuje studenty dvou studijních programů a tří studijních oborů. Kromě povinných a povinně volitelných předmětů zajišťuje také výuku osmi volitelných předmětů, které probíhají formou přednášek, seminářů a praktických laboratorních cvičení.

Ústav chemie a biochemie dále zabezpečuje výuku 31 předmětů pro obory doktorského studia a šest předmětů vyučuje v angličtině pro zahraniční studenty. V rámci doktorského studia na ústavu ročně úspěšně ukončuje studium několik studentů publikujících své výsledky v renomovaných impaktovaných časopisech. Tímto ústav udržitelným způsobem generuje vědeckou sílu, která nejen zůstává na ústavu a působí v pozici postdoktorandských vědeckých pracovníků, díky kterým se daří pokračovat v řešení výzkumných projektů a jejich udržitelnosti, ale také odchází na spolupracující zahraniční pracoviště.


Výzkumné aktivity

Podpora pokročilých postupů a technologií v biologické chemii – tak by se dala ve stručnosti nazvat vize výzkumu, vývoje a inovací Ústavu chemie a biochemie. Na jejím naplnění pracuje pět výzkumných skupin rozdělneých na devatenáct laboratoří zaměřujících se na klíčové oblasti, jako jsou bioanalytická chemie, řasové a rostlinné biotechnologie a v neposlední řadě experimentální mikrobiální a živočišná biochemie a biologie. Výzkumné aktivity ústavu jsou tak rozděleny podle specializace do jednotlivých výzkumných skupin a laboratoří, které spolu úzce spolupracují. 

 

     

      Výzkumná skupina středoevropského technologického institutu

      Výzkumná skupina a bionanoanalýzy genového inženýrství

      Výzkumná skupina biomarkerů

      Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

      Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

     

 

 

Vědecko-výzkumná činnost je nedílnou součástí práce a na tomto poli dosahuje ústav velice úspěšných výsledků. O tom hovoří především množství finančních prostředků získaných pro výzkum z grantových agentur a počet publikací pracovníků ústavu.

Kromě řešení vlastních projektů základního a aplikovaného výzkumu se Ústav chemie a biochemie dlouhodobě podílí na grantových úkolech mnoha českých i zahraničních vysokých škol, mezi něž patří Karlova univerzita, Masarykova univerzita; School of Physical Sciences and Australian Centre for Research on Separation Science, University of Tasmania, Austrálie; CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar & Departamento de Quimica, Universidade de Aveiro, Portugalsko; Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge, Velká Británie a řadou dalších.


Poskytování služeb centrální laboratoře

Ústav chemie a biochemie je v rámci své vědecko-výzkumné činnosti tradičním poskytovatelem služeb spojených především s prováděním chemických analýz, ale i dodavatelem vybraných chemikálií nejen žadatelům z jednotlivých ústavů Agronomické fakulty, ale také zájemcům z ostatních organizačních součástí MENDELU. Díky kvalitnímu personálnímu obsazení laboratoří a špičkové výzkumné infrastruktuře pravidelně rozšiřuje spektrum nabízených služeb tak, aby v plné míře uspokojil vzrůstající požadavky přicházející z řad jeho klientů. Mezi nejčastěji poptávané služby patří stanovení celkových aminokyselin – po mineralizaci, celkových sirných kyselin – po oxidaci a mineralizaci, analýza obsahu glutathionu – ve vzorku plné krve nebo jakékoliv buněčné suspenzi, analýza těkavých látek atp.