Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti

Program: Standardní projekty – 2017
Číslo: 18-10251S
Poskytovatel: GACR
Řešitel: Prof. RNDr. Marie Stiborová DrSc.
Spoluřešitel: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2018 - 31.12.2020V projektu bude studován metabolismus vybraných inhibitorů tyrosinkinas (TKIs, vandetanib, lenvatinib, cabozantinib). Cílem bude studium interakcí s biotransformačními enzymy z rodiny cytochromu P450, a to jak in vitro, tak in vivo. Detailní popis metabolismu těchto látek je zásadní pro pochopení nežádoucích účinků plynoucích z jejich užívání, ale také pro návrh nových léčebných protokolů využívajících ko-aplikaci TKIs s jinými cytostatiky. Pro zvýšení efektivity a selektivity bude testována enkapsulace TKIs do vybraných nanotransportérů, které budou povrchově modifikovány vybranými cílícími ligandy. V neposlední řadě budou na základě získaných informací pomocí výpočetní chemie a biologie navrženy a připraveny nové deriváty těchto léčiv a jejich protinádorová účinnost bude detailně testována. Navrhovaná studie rozšíří poznatky o vztahu mezi metabolismem studovaných TKIs a efektivitou léčby nádorových onemocnění. Poskytne navíc nové struktury s tyrosinkinasovou aktivitou a náhled možného využití pokročilých nanomateriálů pro zvýšení selektivity TKIs vůči nádorové tkáni.