Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

 

Výzkum v Laboratoři nádorové biologie a nanomedicíny je založen na multidisciplinaritě a čerpá z propojení syntetické chemie, biochemie, nanotechnologie, medicíny, molekulární a buněčné biologie či imunologie.

Výzkum je zaměřen zejména na studium pochopení podstaty rozvoje nádorových onemocnění, dále jejich agresivity a chemoresistence. Mezi hlavní oblasti zájmů patří metabolismus sarkosinu a jeho zapojení do vzniku a průběhu karcinomů prostaty. Další výzkumný směr se zaměřuje na studium rolí specifických isoforem metalothioneinů v chemoresistenci a růstu nádorových onemocnění prsu a maligních nádorů dětského věku, zejména neuroblastomů. Laboratoř se také zabývá návrhy a testováním nanometrických transportérů pro specifické cílení nádorových buněk s cílem eliminovat nežádoucí interakce s necílovými tkáněmi. Pro tyto účely jsou testovány anorganické nanomateriály na bázi ušlechtilých kovů, jako je platina či ruthenium, ale i kompatibilní biomateriály, především proteinové klece - apoferitiny. Pro účely konstrukce a testování cílících ligandů in silico jsou využívány moderní výpočetní softwary (Amber, Ascalaph designer a další).

Laboratoř disponuje adekvátním vybavením, jako například q-PCR cyklerem, zařízením pro sledování elektrické impedance buněk v reálném čase xCELLigence, hybridizační komorou, paralelní elektrochemickou microarray ElectraSense, inkubátory s řízenou atmosférou pro kultivaci tkáňových kultur, čítačem buněk s dvoukanálovým fluorescenčním detektorem, průtokovým cytometrem, konfokálním laserovým skenovacím mikroskopem, invertovaným fluorescenčním mikroskopem, vybavením pro gelovou elektroforézu (1D a 2D) a Western blotting, včetně zobrazovacího zařízení, umožňujícího tříkanálovou fluorescenční, dvoukanálovou infračervenou či chemiluminiscenční detekci.

 

 • AF MENDELU

  TEM snímek apoferitinových klecí po enkapsulaci doxorubicinu
  TEM micrograph of apoferritin cages after encapsulation of doxorubicin

 • AF MENDELU

  CSLM snímek exprese CAMK4 (červená) v buňkách karcinomu prostaty (DU-145), zeleně - f-aktin, modře - jádro
  CLSM micrograph showing expression of CAMK4 (red) in prostate cancer cells (DU-145), green - f-actin, blue - nuclei

 • AF MENDELU

  Týmové foto (28.11.2017)
  Team photo (28.11.2017)

 • AF MENDELU

  Buňky karcinomu prostaty (PC-3) po expozici apoferitinu s enkapsulovaným doxorubicinem, zelená značí vysokou míru oxidačního stresu, červená - doxorubicin, modrá - jádra
  Prostate karcinoma cells (PC-3) after treatment with apoferritin with encapsulated doxorubicin, green shows a high level of oxidative stress, red – doxorubicin, blue - nuclei

 • AF MENDELU

  Interaktom genů ovlivňujících apoptózu a buněčný cyklus, červeně jsou znázorněné geny, modulované exogenní stimulací buněk karcinomu prostaty (LNCaP) sarkosinem
  Interactome network of genes involved in apoptosis and cell cycle, red nodes show genes, which are modulated by exogennous stimulation of prostate carcinoma cells (LNCaP) with sarcosine

 • AF MENDELU

  TEM snímek multilamelárního liposomu s enkapsulovanými terapeutickými protilátkami AntisarAbs
  TEM micrograph of multilamellar liposome with encapsulated therapeutical antibodies AntisarAbs

 • AF MENDELU

  Superparamagentické mikročástice povrchově modifikované surfaktanty pro zvýšení vazby bioaktivních látek
  Superparamagnetic microparticles surface-modified with surfactants for improvement of binding of bioactive compounds

 • AF MENDELU

  Teambuilding – XII. Dny diagnostické prediktivní a experimentální onkologie, 30.11.2016, Olomouc
  Teambuilding – XII. Diagnostic Predictive and Experimental Oncology Days, 30.11.2016, Olomouc

 • AF MENDELU

  Detekce exprese hNET v hNET-pozitivních buňkách neuroblastomu pomocí cytokompatibilních kvantových teček dopovaných terbiem
  Detection of hNET expression in hNET-positive neurobastloma cells using cytocompatible terbium-doped quantum dots

 • AF MENDELU

  Prostorová distribuce sarkosinu v histologicky potvrzeném karcinomu prostaty (žlutě ohraničeno)
  Spatial distribution of sarcosine in histologically confirmed prostate cancer (yellow dashed line)

 • AF MENDELU

  Laboratoř podporuje Loono a informovanost o prevenci nádorových onemocnění.
  Laboratory supports Loono and awareness of a the prevention of cancers.

 

Laboratoře:

 • Laboratoř mikrobiologie
 • Laboratoř nanomedicíny
 • Laboratoř molekulární biologie
 • Leboratoř optické mikroskopie

Členové týmu:

 • Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.  - vedoucí laboratoře
 • Ing. Soňa Křížková, Ph.D.
 • Ing. et. Ing. Petr Michálek, Ph.D.
 • Miguel Angel Merlos Rodrigo, Ph.D.
 • Ing. Simona Dostálová, Ph.D.
 • MSc. Yazan Haddad, Ph.D.
 • Mgr. Zbyněk Šplíchal, Ph.D.
 • Ing. Hana Buchtelová
 • Ing. Vladislav Strmiska
 • Ing. Markéta Charousová
 • Ing. Barbora Tesařová
 • Ing. Zuzana Škubalová
 • Ing. Hana Štěpánková
 • Ing. Hana Životská
 • Ing. Veronika Šmídová
 • Bc. Kateřina Krausová
 • Bc. Zita Goliášová
 • Lucie Marková

Granty:

 • 2019: Chick chorioallantoic membrane (CAM) assay as an in vivo model to study the effect of cisplatin on neuroblastoma invasion and metastasis, FEBS Fellowship, řešitel - M. A. Merlos Rodrigo
 • 2019-2021: GAČR, Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému, GAČR 19-13628S, spoluřešitel - Z. Heger
 • 2018-2020: GAČR, Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti, GAČR 18-10251S, spoluřešitel – Z. Heger
 • 2018: Metallothionein-2 as a metabolism regulator altering chemotherapeutic efficiency, EMBO Fellowship, řešitel – M. A. Merlos Rodrigo
 • 2018: Vliv metabolismu sarkosinu na regulaci kalmodulinem-řízené intracelulární signalizace v buňkách prostaty, AF-IGA-IP-2018/003, řešitel – V. Strmiska
 • 2018: Vliv povrchově aktivních látek a polymerů na stabilitu superparamagnetických nanočástic a imobilizaci a uvolňování protinádorových léčiv, AF-IGA-IP-2018/007, řešitel – H. Buchtelová
 • 2018: Povrchové modifikace nanočástic za účelem regulace jejich interakcí s biologických prostředí, AF-IGA-IP-2018/019, řešitel – B. Tesařová
 • 2018: Pontecionální rizika spojená s používáním nanotechnologií v dermatologicko-kosmetických aplikacích, AF-IGA-IP-2018/016, řešitel – Z. Škubalová
 • 2017-2018: Studium dopravy cytostatických léčiv modifikovanými apoferitinovými klecemi, Liga proti rakovině Praha, řešitel – S. Dostálová
 • 2017: Testování toxicity nanočástic ušlechtilých kovů s možností využití v protinádorové léčbě, IGA IP, řešitel – H. Buchtelová
 • 2016-2017 - Enzymy metabolismu sarkosinu a jejich vliv na proliferaci a agresivitu maligních a benigních prostatických buněk, Liga proti rakovině Praha, řešitel – Z. Heger
 • 2015-2016 - Epidemiologický screening sarkosinu v moči a jeho využití pro včasnou diagnostiku nádorů prostaty, Liga proti rakovině Praha, řešitel – Z. Heger
 • 2014-2015 – Kombinovaná terapie nádorů plic založená na chytrých nanotechnologiích, Liga proti rakovině Praha, řešitel – Z. Heger
 • 2013-2014 – Studium interakcí mezí 17β-estradiolem jako endokrinním disruptorem s DNA, IGA 4/2013, řešitel – Z. Heger

Realizované stáže: 

 • Ing. Veronika Šmídová - Department of Pharmacology and Immune Network, Ajou University School of Medicine, Suwon, Jižní Korea, prof. Jong-Young Kwak, září-prosinec 2019
 • Ing. Simona Dostálová, Ph.D. – Targeted Drug Delivery and Personalized Medicine Group, Technion, Haifa, Izrael, Assoc.
  Prof. Avi Schroeder, červen-červenec 2019
 • Miguel Angel Merlos Rodrigo, Ph.D. - IBBTEC, Santander, Španělsko, Prof. Dr. Piero Crespo, květen-červen 2019
 • Ing. Vladislav Strmiska – Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA, Prof. MD Peter Sicinski, Ph.D., březen – září 2019
 • Ing. Simona Dostálová, Ph.D. – Centre for Bionano Interactions, University College Dublin, Dublin, Irsko,
  Prof. Kenneth A. Dawson, květen – říjen 2018
 • Miguel Angel Merlos Rodrigo, Ph.D. – CIC bioGUNE, Derio, Španělsko, Dr. Malu Martinez-Chantar, září – listopad 2018
 • Ing. Zuzana Škubalová – KU Leuven, Lovaň, Belgie, Prof. Stefaan Soenen, srpen – říjen 2018
 • Ing. Barbora Tesařová – Biophysics Institute, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Coimbra, prof. Ana Margarida Abrantes, Portugalsko, září – prosinec 2018
 • Miguel Angel Merlos Rodrigo, Ph.D. – Centro de Investigaciones Biologicas, Madrid, Španělsko, Dr. José Ignacio Casal Álvarez, září 2017

Vypsaná témata závěrečných prací - Laboratoř nádorové biologie a nanomedicíny: 

Ph.D.

 • Aktivní cílení nanokonstruktů s cílem zmírnění nežádoucích účinků chemoterapie
 • Význam fosforylace v maligním potenciálu nádorových buněk
 • Studium interakcí nanočástic s vnitřním prostředím
 • Vztah isoforem metalothioneinu k chemoresistenci nádorových onemocnění
 • Vliv polymerních modifikací na biokompatibilitu pokročilých nanomateriálů
 • Preclinical study of novel therapeutics in cancer cell lines
 • Volné téma

 

Mgr. a Bc.

V případě zájmu kontaktujte: Z. Heger, zbynek.heger@mendelu.cz


Ocenění

2019 - Ing. Karolína Gráfová - Cena děkana za vynikající zpracování diplomové práce

2019 - Ing. František Petrlák - Cena děkana za vynikající zpracování diplomové práce

2019 - Ing. Kateřina Krausová - Cena CONTIPRO pro nejlepší diplomovou práci - 1. místo v kategorii Fyzika a chemie polymerů

2019 - Ing. Kateřina Vašíčková - Cena CONTIPRO pro nejlepší diplomovou práci - 3. místo v kategorii Regenerativní medicína

2019 - Ing. Kateřina Krausová - Cena děkanky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně za vynikající teoretické i praktické znalosti prokázané při vypracování diplomové práce a její obhajobě.

2018 - Ing. Eva Horáčková - Pochvalné uznání děkana Agronomické fakulty za vynikající zpracování diplomové práce

2018 - PhD talent - Ing. Barbora Tesařová

2018 - PhD talent - Ing. Markéta Charousová

2017 - MendelNet - Ing. Barbora Tesařová, 2. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie

2017 - MendelNet - Yazan Haddad, MSc., 3. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie

2017 - Zbyněk Heger - Vědecká cena Ligy proti rakovině Praha

2017 - Bc. Kateřina Krausová - Cena děkanky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně za vynikající teoretické i praktické znalosti prokázané při vypracování bakalářské práce a její obhajobě

Ocenění Purkyňovým nadačním fondem pro publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2016 - 2. nejlepší práce v kategorii teoretické obory s publikací DOSTALOVA, S., CERNA, T., HYNEK, D., KOUDELKOVA, Z., VACULOVIC, T., KOPEL, P., HRABETA, J., HEGER, Z., VACULOVICOVA, M., ECKSCHLAGER, T., STIBOROVA, M. a ADAM, V. Site-Directed Conjugation of Antibodies to Apoferritin Nanocarrier for Targeted Drug Delivery to Prostate Cancer Cells. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, roč. 8, č. 23, s. 14430-14441. ISSN 1944-8244. IF 7.145.


Publikace

 • Strmiska V., Michalek P., Lackova Z., Guran R., Krizkova S., Vanickova L., Zitka O., Stiborova M., Eckschlager T., Klejdus B., Pacik D., Tvrdikova E., Keil C., Haase H., Adam V., Heger Z. Sarcosine is a Prostate Epigenetic Modifier that Elicits Aberrant Methylation Patterns through the SAMe-Dnmts Axis. Molecular Oncology, 2019, 13(5), 1002-1017.
 • Haddad Y., Adam V., Heger Z. Rotamer Dynamics: Analysis of Rotamers in Molecular Dynamics Simulations of Proteins. Biophysical Journal, 2019, 116(11), 2062-2072.
 • Strmiska V., Michalek P., Eckschlager T., Stiborova M., Adam V., Krizkova S., Heger Z. Prostate Cancer-Specific Hallmarks of Amino Acids Metabolism: Towards a Paradigm of Precision Medicine. Biochimica et Biophysica Acta-Reviews on Cancer, 2019, 1871(2), 248-258.
 • Indra R., Cerna T., Heger Z., Hrabeta J., Wilhelm M., Dostalova S., Lengalova A., Martinkova M., Adam V., Eckschlager T., Schmeiser H. H., Arlt V. M., Stiborova M. Ellipticine-loaded apoferritin nanocarrier retains DNA adduct-based cytochrome P450-facilitated toxicity in neuroblastoma cells. Toxicology, 2019, 419, 40-54.
 • Merlos Rodrigo M. A., Buchtelova H., Jimenez A. M. J., Adam P., Babula P., Heger Z., Adam V. Transcriptomic Landscape of Cisplatin-Resistant Neuroblastoma Cells. Cells, 2019, 8(3), Art. no. 235.
 • Beladi-Mousavi S. M., Khezri B., Krejcova L., Heger Z., Sofer Z., Fisher A. C., Pumera M. Recoverable Bismuth-Based Microrobots: Capture, Transport, and On-Demand Release of Heavy Metals and Anticancer Drug in Confined Spaces. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(14), 13359-13369.
 • Tesarova B., Charousova M., Dostalova S., Bienko A., Kopel P., Kruszynski R., Hynek D., Michalek P., Eckschlager T., Stiborova M., Adam V., Heger Z. Folic Acid-Mediated Re-Shuttling of Ferritin Receptor Specificity Towards a Selective Delivery of Highly Cytotoxic Nickel(II) Coordination Compounds. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 126, 1099-1111.
 • Merlos Rodrigo M. A., Buchtelova H., de los Rios V., Casal J. I., Eckschlager T., Hrabeta J., Belhajova M., Heger Z., Adam V. Proteomic Signature of Neuroblastoma Cells UKF-NB-4 Reveals Key Role of Lysosomal Sequestration and the Proteasome Complex in Acquiring Chemoresistance to Cisplatin. Journal of Proteome Research, 2019, 18(3), 1255-1263.
 • Vanickova L., Guran R., Kollar S., Emri G., Krizkova S., Do T., Heger Z., Zitka O., Adam V. Mass Spectrometric Imaging of Cysteine Rich Proteins in Human Skin. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 125, 270-277.
 • Peskova M., Ilkovics L., Hynek D., Dostalova S., Sanchez-Carnerero E. M., Remes M., Heger Z., Pekarik V. Detergent-modified catalytic and enzymomimetic activity of silver and palladium nanoparticles biotemplated by Pyrococcus furiosus ferritin. Journal of Colloid and Interface Science, 2019, 537, 20-27.
 • Khezri B., Mousavi S. M. B., Krejcova L., Heger Z., Sofer Z., Pumera M. Ultrafast Electrochemical Trigger Drug Delivery Mechanism for Nanographene Micromachines. Advanced Functional Materials, 2019, 29(4), art. No. 1806696.
 • Buchtelova H., Skubalova Z., Strmiska V., Michalek P., Kociova S., Smerkova K., Kruszynski R., Bienko A., Kaj M., Lewinska A., Bienko D., Malik-Gajewska M., Milosavljevic V., Kopel P., Heger Z., Adam V. Synthesis and characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, 191, 8-20.
 • Villa K., Krejcova L., Novotny F., Heger Z., Sofer Z., Pumera M. Cooperative Multifunctional Self-Propelled Paramagnetic Microrobots with Chemical Handles for Cell Manipulation and Drug Delivery. Advanced Functional Materials, 2018, 28(43), art. No. 1804343.
 • Moulick A., Heger Z., Milosavljevic V., Richtera L., Barroso-Flores J., Rodrigo M. A. M., Buchtelova H., Podgajny R., Hynek D., Kopel P., Adam V. Real-Time Visualization of Cell Membrane Damage Using Gadolinium Schiff Base Complex-Doped Quantum Dots. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(42), 35859-35868.
 • Gumulec J., Raudenska M., Pacik D., Plevova M., Sorokac-Kubolkova A., Lackova Z., Cernei N., Strmiska V., Zitka O., Heger Z., Adam V. Post-Treatment Urinary Sarcosine as a Predictor of Recurrent Relapses in Patients with Prostate Cancer. Cancer Medicine, 2018, 7(11), 5411-5419.
 • Peskova M., Heger Z., Dostalova S., Fojtu M., Castkova K., Ilkovics L., Vykoukal V., Pekarik V. Investigation of Detergent-Modified Enzymomimetic Activities of TEMED-Templated Nanoceria Towards Fluorescent Detection of their Cellular Uptake. ChemistrySelect, 2018, 3(36), 10139-10146.
 • Milosavljevic V., Haddad Y., Moulick A., Buchtelova H., Guran R., Pospisil T., Stokowa-Soltys K., Heger Z., Richtera L., Kopel P., Adam V. Functional Analysis of Novicidin Peptide: Coordinated Delivery System for Zinc via Schiff Base Ligand. Bioconjugate Chemistry, 2018, 29(9), 2954-2969.
 • Dostalova S., Polanska H., Svobodova M., Balvan J., Krystofova O., Haddad Y., Krizkova S., Masarik M., Eckschlager T., Stiborova M., Heger Z., Adam V. Prostate-Specific Membrane Antigen-Targeted Site-Directed Antibody-Conjugated Apoferritin Nanovehicle Favorably Influences In Vivo Side Effects of Doxorubicin. Scientific Reports, 2018, 8, 1-16.
 • Buchtelova H., Strmiska V., Skubalova Z., Dostalova S., Michalek P., Krizkova S., Hynek D., Kalina L., Richtera L., Moulick A., Adam V., Heger Z. Improving Cytocompatibility of CdTe Quantum Dots by Schiff-Base-Coordinated Lanthanides Surface Doping. Journal of Nanobiotechnology, 2018, 16, 1-14.
 • Krizkova S., Kepinska M., Emri G., Eckschlager T., Stiborova M., Pokorna P., Heger Z., Adam V. An Insight into the Complex Roles of Metallothioneins in Malignant Diseases with Emphasis on (Sub)isoforms/Isoforms and Epigenetic Phenomena. Pharmacology & Therapeutics, 2018, 183, 90-117.
 • Pacik D., Plevova M., Urbanova L., Lackova Z., Strmiska V., Necas A., Heger Z., Adam V. Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Cancer. Scientific Reports, 2018, 8, 1-6.
 • Merlos Rodrigo M. A., Strmiska V., Horackova E., Buchtelova H., Michalek P., Stiborova M., Eckschlager T., Adam V., Heger Z. Sarcosine Influences Apoptosis and Growth of Prostate Cells via Cell-type Specific Regulation of Distinct Sets of Genes. The Prostate, 2017, 78(2), 104-112.
 • Guran R., Vanickova L., Horak V., Krizkova S., Michalek P., Heger Z., Zitka O., Adam V. MALDI MSI of MeLiM Melanoma: Searching for Differences in Protein Profiles. PLoS ONE, 2017, 12(12), e0189305.
 • Haddad Y., Dostalova S., Kudr J., Zitka O., Heger Z., Adam V. DNA-magnetic Particle Binding Analysis by Dynamic and Electrophoretic Light Scattering. JoVE-Journal of Visualized Experiments, 2017, 129, e56815.
 • Buchtelova H., Strmiska V., Dostalova S., Michalek P., Krizkova S., Kopel P., Hynek D., Richtera L., Adam V., Heger Z. pH-Responsive Hybrid Organic-Inorganic Ruthenium Nanoparticles for Controlled Release of Doxorubicin. Particle & Particle Systems Characterization, 2017, vol. 34(11), No. 1700289.
 • Pekarik V., Peskova M., Guran R., Novacek J., Heger Z., Tripsianes K., Kumar J., Adam V. Visualization of stable ferritin complexes with palladium, rhodium and iridium nanoparticles detected by their catalytic activity in native polyacrylamide gels. Dalton Transactions, 2017, vol. 46 (40), 13690-13694.
 • Svobodova M., Raudenska M., Gumulec J., Balvan J., Fojtu M., Kratochvilova M., Polanska H., Horakova Z., Kostrica R., Babula P., Heger Z., Masarik M. Establishment of oral squamous cell carcinoma cell line and magnetic bead-based isolation and characterization of its CD90/CD44 subpopulations. Oncotarget, 2017, vol. 8, 66254-66269.
 • Milosavljevic V, Krejcova L, Guran R, Buchtelova H, Wawrzak D, Richtera L, Heger Z, Kopel P, Adam V, Exceptional Release Kinetics and Cytotoxic Selectivity of Oxidised MWCNTs Double-Functionalised with Doxorubicin and Prostate-Homing Peptide. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 2017, vol. 156, 123-132.
 • Buchtelova H., Dostalova S., Michalek P., Krizkova S., Strmiska V., Kopel P., Hynek D., Richtera L., Ridoskova A., Adam P., Kynicky J., Brtnicky M., Heger Z., Adam V. Size-Related Cytotoxicological Aspects of Polyvinylpyrrolidone-capped Platinum Nanoparticles. Food and Chemical Toxicology, 2017, vol 105, 337-346.
 • Haddad Y., Adam V., Heger Z. Trk Receptors and Neurotrophin Cross-Interactions: New Perspectives Toward Manipulating Therapeutic Side-Effects. Frontiers in Molecular Neurosciences, 2017, vol. 10.
 • Kratochvilova M., Raudenska M., Heger Z., Richtera L., Cernei N., Adam V., Babula P., Novakova M., Masarik M., Gumulec J. Amino Acid Profiling of Zinc Resistant Prostate Cancer Cell Lines: Associations With Cancer Progression. The Prostate, 2017, vol. 77 (6), 604-616.
 • Dostalova S., Vasickova K., Hynek D., Krizkova S., Richtera L., Vaculovicova M., Eckschlager T., Stiborova M., Heger Z., Adam V. Apoferritin as an Ubiquitous Nanocarrier with Excellent Shelf Life. International Journal of Nanomedicine, 2017, vol. 12, 2265-2278.
 • Heger Z., Polanska H., Krizkova S., Balvan J., Raudenska M., Dostalova S., Moulick A., Masarik M., Adam V. Co-delivery of VP-16 and Bcl-2-targeted Antisense on PEG-grafted oMWCNTs for Synergistic in Vitro Anti-cancer Effects in Non-small and Small Cell Lung Cancer. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 2017, vol. 150, 131-140.
 • Haddad Y., Heger Z., Adam V. Targeting Neuroblastoma Cell Surface Proteins: Recommendations for Homology Modeling of hNET, ALK and TrkB. Frontiers in Molecular Neurosciences, 2017, vol. 10.
 • Anyz J., Vyslouzilova L., Vaculovic T., Tvrdonova M., Kanicky V., Haase H., Horak V., Stepankova O., Heger Z., Adam V. Spatial Mapping of Metals in Tissue-Sections Using Combination of Mass-Spectrometry and Histology through Image Registration. Scientific Reports, 2017, vol. 7, 1-13.
 • Heger Z., Gumulec J., Cernei N., Polanska H., Raudenska M., Masarik M., Eckschlager T., Stiborova M., Adam V., Kizek R. Relation of Exposure to Amino Acids Involved in Sarcosine Metabolic Pathway on Behavior of Non-tumor and Malignant Cell Lines. The Prostate, 2016, vol. 7 (7), 679-690.
 • Heger Z., Cernei N., Krizkova S., Masarik M., Kopel P., Hodek P., Zitka O., Adam V., Kizek R. Paramagnetic Nanoparticles as a Platform for FRET-Based Sarcosine Picomolar Detection. Scientific Reports, 2015, vol. 5, 1-7.
 • Heger Z., Skalickova S., Zitka O., Adam V., Kizek R. Apoferritin Applications in Nanomedicine. Nanomedicine, 2014, vol. 9 (14), 2233-2245.
 • Heger Z., Merlos Rodrigo M. A., Michalek P., Polanska H., Masarik M., Vit V., Plevova M., Pacik D., Eckschlager T., Stiborova M., Adam V. Sarcosine Up-Regulates Expression of Genes Involved in Cell Cycle Progression of Metastatic Models of Prostate Cancer. PLoS ONE, 2016, vol. 11 (11).
 • Milosavljevic V., Haddad Y., Merlos Rodrigo M. A., Moulick A., Polanska H., Hynek D., Heger Z., Kopel P., Adam V. The Zinc-Schiff Base-Novicidin Complex as a Potential Prostate Cancer Therapy. PLoS ONE, 2016, vol. 11 (10).
 • Krizkova S., Ryvolova M., Hrabeta J., Adam V., Stiborova M., Eckschlager T., Kizek R. Metallothioneins and Zinc in Cancer Diagnosis and Therapy. Drug Metabolism Reviews, 2012, vol. 44 (4), 287-301.
 • Heger Z., Polanska H., Merlos Rodrigo M. A. Guran R., Kulich P., Masarik M., Eckschlager T., Stiborova M., Kizek R., Adam V. Prostate Tumor Attenuation in the Nu/nu Murine Model due to Anti-sarcosine Antibodies in Folate-Targeted Liposomes. Scientific Reports, 2016, vol. 6, 1-8.
 • Dostalova S., Cerna T., Hynek D., Koudelkova Z., Vaculovic T., Kopel P., Hrabeta J., Heger Z., Vaculovicova M., Eckschlager T., Stiborova M., Adam V. Site-Directed Conjugation of Antibodies to Apoferritin Nanocarrier for Targeted Drug Delivery to Prostate Cancer Cells. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, vol. 8, issue 23, 14430-14441.
 • Hrabeta J., Eckshlager T., Stiborova M., Heger Z., Krizkova S., Adam V. Zinc and zinc-containing Biomolecules in Childhood brain tumors. Journal of Molecular Medicine, 2016, vol. 94 (11), 1199-1215.
 • Haddad Y., Heger Z., Adam V. Guidelines for Homology Modeling of Dopamine, Norepinephrine, and Serotonin Transporters. ACS Chemical Neurosciences, 2016, vol. 7 (11), 1607-1215.