Předaplikační výzkum

17. 1. 2018 -

Máme tu čest Vám oznámit, že jsme získali nový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Poskytnutá finanční částka pokryje výdaje pro výzkumné záměry v předaplikační fázi (zvýšení potenciálu využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou).

Projekt využívá multidisciplinárního přístupu pro návrh, vývoj a testování pokročilých nanomateriálů, především na bázi selenu, ale i ostatních kovů, polokovů a biomakromolekulárních materiálů, jako alternativ antibiotik. Vyvíjené nanomateriály budou aplikovány do tří oblastí s cílem akcelerovat jejich využití v zemědělské praxi. Budou testovány tak, aby došlo k validaci jejich aplikačního potenciálu, a to primárně ve veterinární medicíně a rostlinolékařství, kde bakteriální resistence přináší velké socioekonomické problémy. Projekt samotný obsahuje čtyři provázané výzkumné záměry:

    • VZ1 Pokročilé nanomateriály a využití proteinových klecí pro jejich cílený transport
    • VZ2 Využití pokročilých nanomateriálů v léčbě mastitid u hospodářských zvířat
    • VZ3 Využití pokročilých nanomateriálů pro zajištění sterility a antimikrobiality krycích materiálů v zemědělské praxi
    • VZ4 Využití pokročilých nanomateriálů k ošetření rostlin vůči bakteriálním kmenům Xanthomonas campestris pv. Campestris

Hlavním výstupem projektu budou na straně jedné publikace ve vysoce impaktovaných ISI indexovaných časopisech, kam budou směřovat veškeré prezentace výzkumné aktivity výzkumného záměru VZ1, a na straně druhé tři mezinárodní patentové přihlášky, které budou výstupem VZ2, VZ3 a VZ4. Konkrétně se bude jednat o výzkum a vývoj intramamární injekce jako ochrany vůči mastitidám (VZ2), sterilního krycího materiálu s antimikrobiálními vlastnostmi (VZ3) a prostředku pro ochranu rostlin (VZ4). Všechny tři výstupy směřují do oblasti zemědělské praxe, a jejich využití bude významným socioekonomickým přínosem v tomto odvětví.

Více o tomto projektu naleznete ZDE